Almancada Edatlar – Präpositionen

Almancada Edatlar – Präpositionen konusu ezber gibi görünse de mantığını kavrayınca kolayca anlaşılabilir bir konudur.

Almancada Edatlar

In

In edatı isimlerin önünde bulunur. Önünde durduğu isim i-halindeyse “içine” anlamına gelir. Türkçede ekseriya “içine” kelimesi yerine ismin sonuna “e, a veya ye, ya” eki takılarak “içine” kaldırılır. Çünkü “evin içine” yerine “eve”, “çantanın içine” yerine “çantaya” vs. demekle aynı şey anlatılmış olup Türkçe kullanımda daha pratiktir.

In e-halindeki isimlerin önünde bulunduğundan “içinde” anlamına gelir. Türkçede ekseriya “içinde” sözcüğü yerine ismin sonuna “de, da” eki takılarak “İçinde” sözcüğü kaldırılır. Çünkü “evin içinde” yerine “evde”, “çantanın içinde“ yerine “çantada” vs. demekle aynı şey anlatılmış olur Türkçe kullanımda daha pratiktir.

İ-HALİE-HALİ
In das Haus
Evin içine (eve)
In dem Haus
Evin içinde (evde)
In die Mappe
Çantanın içine (çantaya)
In der Mappe
Çantanın içinde (çantada)
In den Korb
Sepetin içine (sepete)
In dem Korb
Sepetin içinde (sepette)
İn Edatı İ-Hali&E-Hali

Auf

Auf önünde bulunduğu isim i-halindeyse “üstüne” anlamına, önünde bulunduğu isim e-halindeyse “üstünde” anlamına gelir. gelir.

İ-HALİE-HALİ
Auf den Tisch
Masanın üstüne
Auf dem Tisch
Masanın üstünde
Auf das Buch
Kitabın üstüne
Auf dem Buch
Kitabın üstünde
Auf die Mappe
Çantanın üstüne
Auf der Mappe
Çantanın üstünde
Auf Edatı İ-Hali&E-Hali

Unter

Unter önünde bulunduğu isim i-halindeyse “altına” anlamına, önünde bulunduğu isim e-halindeyse “altında” anlamına gelir. gelir.

İ-HALİE-HALİ
Unter den Tisch
Masanın altına
Unter dem Tisch
Masanın altında
Unter das Buch
Kitabın altına
Unter dem Buch
Kitabın altında
Unter die Mappe
Çantanın altına
Unter der Mappe
Çantanın altında
Unter Edatı İ-Hali&E-Hali

Neben

Neben i-halindeki bir ismin önünde bulunursa “yanına“ anlamına, e-halindeki bir ismin önünde bulunursa “yanında“ anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Neben den Tisch
Masanın yanına
Neben dem Tisch
Masanın yanında
Neben die Frau
Kadının yanına
Neben der Frau
Kadının yanında
Neben das Haus
Evin yanına
Neben dem Haus
Evin yanında
Neben Edatı İ-Hali&E-Hali

Hinter

Hinler i-halindeki isimlerin önünde “arkasına“ anlamına, e-halindeki isimlerin önünde “arkasında“ anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Hinter den Tisch
Masanın arkasına
Hinter dem Tisch
Masanın arkasında
Hinter die Frau
Kadının arkasına
Hinter der Frau
Kadının arkasında
Hinter das Haus
Evin arkasına
Hinter dem Haus
Evin arkasında
Hinter Edatı İ-Hali&E-Hali

Vor

Vor i-halindeki bir ismin önünde bulunuyorsa “önüne” anlamına, e-halindeki bir ismin önünde bulunuyorsa “önünde” anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Vor den Tisch
Masanın önüne
Vor dem Tisch
Masanın önünde
Vor die Frau
Kadının önüne
Vor der Frau
Kadının önünde
Vor das Buch
Kitabın önüne
Vor dem Buch
Kitabın önünde
Vor Edatı İ-Hali&E-Hali

An

An edatı da neben gibi i-halindeki bir ismin önünde “yanına”, e-halindeki bir ismin önünde ise “yanında” anlamına gelir. Yalnız neben ile an arasında önemli bir fark vardır. Örneğin, “Sandalye masanın yanındadır.” derken sandalye ile masa arasında bir mesafe varsa neben, sandalye ile masa birbirlerine temas ediyorlarsa an kullanılır. Şu halde an temas ederek yanında bulunmayı gösterir.

İ-HALİE-HALİ
An den Tisch
Masanın yanına
An dem Tisch
Masanın yanında
An die Frau
Kadının yanına
An der Frau
Kadının yanında
An das Buch
Kitabın yanına
An dem Buch
Kitabın yanında
An Edatı İ-Hali&E-Hali

Über

Über i-halindeki bir ismin önünde “üzerine”, e-halindeki bir ismin önünde “üzerinde” anlamına gelir. Temas etmeden üzerinde bulunmayı gösterir. Örneğin, “Lamba masanm üzerindedir.” derken lamba ile masa arasında belirli bir uzaklık vardır.

İ-HALİE-HALİ
Über den Tisch
Masanın üzerine
Über dem Tisch
Masanın üzerinde
Über die Frau
Kadının üzerine
Über der Frau
Kadının üzerinde
Über das Buch
Kitabın üzerine
Über dem Buch
Kitabın üzerinde
Über Edatı İ-Hali&E-Hali

Zwischen

Zwischen i-halindeki bir ismin önünde “arasına”, e-halindeki bir ismin önünde “arasında” anlamına gelir.

İ-HALİE-HALİ
Zwischen den Tish und die Bücher
Masa ve kitap arasına
Zwischen dem Tisch und der Bucher
Masa ve kitap arasında
Zwischen die Blume
Çiçeklerin arasına
Zwischen der Blume
Çiçeklerin arasında
Zwischen Edatı İ-Hali&E-Hali

Mit

Mit “ile, birlikte” anlamına gelir. Bu kelimeden sonra gelen isim daima e-halinde bulunur.

Das Auto
Araba
Mit dem Auto
Arabayla
Er
O
Mit ihm
Onunla
Mit Edatı

Nach

Nach “-den sonra” anlamına gelir. Kendisinden sonra gelen isim daima e-halinde bulunur.

Die Schule
Okul
Nach der Schule
Okuldan sonra
Das Kino
Sinema
Nach dem Kino
Sinemadan sonra
Nach Edatı

Von

Von “-den, -dan” anlamına gelir. Kendisinden sonra gelen isim daima e-halinde bulunur.

Der Tisch
Masa
Von dem Tisch
Masadan
Die Stadt
Şehir
Von der Stadt
Şehirden
Von Edatı

Aus

Aus “-den, -dan” anlamına gelir. Kendisinden sonra gelen isim daima e-halinde bulunur. Yalnız von ile bunun arasında önemli bir fark vardır. Aus içeriden veya daha başka bir deyimle kapalı bir yerden dışarıya doğru bir hareketi gösterir. Von’da ise böyle bir anlam yoktur.

Das Zimmer
Oda
Dem Zimmer
Odadan
Die Tasche
Çanta
Der Tasche
Çantadan
Aus Edatı

Zu

Zu “-ye, -ya, yanına” anlamlarına gelir. Kendisinden sonra gelen isim daima e-halinde bulunur.

Der Freund
Arkadaş
Zu dem Freund
Arkadaşa
Die Tante
Teyze
Zu der Tante
Teyzeye
Zu Edatı

Bei

Bei “-yanında, -civarında” anlamlarına gelir. Kendisinden sonra gelen isim daima e-halinde bulunur.

Das Mädchen
Kız
Bei dem Mädchen
Kızın yanında
Die Häuser
Evler
Bei den Häusern
Evlerin yanında
Bei Edatı

Zeit

Zeit “-den beri, -dan beri” anlamlarına gelir. Belirli bir zamandan, tarihten şimdiye kadar geçen süreyi gösterir.

Mein Onkel und meine Tante leben seit drei Jahren in Deutschland.
Amcam ve halam üç seneden beri Almanya’da yaşıyorlar.
Zeit Edatı

Gegenüber

Cümledeki kullanılışına göre “karşısında veya karşısına” anlamlarına gelir. Bir şeyin karşı tarafta bulunduğunu veya karşı tarafa doğru hareket ettiğini gösterir. Kendisinden sonra veya önce gelen isim daima e-halinde bulunur. Çoğu zaman ismin önünde değil de arkasında yer alır.

Das Sofa liegt gegenüber dem Fenster.
Kanepe pencerenin karşısında bulunuyor.
Ahmets Haus steht unserem Haus gegenüber.
Ahmet’in evi bizim evin karşısında bulunuyor.
Sein Zimmer liegt meinem Zimmer gegenüber.
Onun odası benim odamın karşısında bulunuyor.
Die Schule ist dem Bahnhof gegenüber.
Okul istasyonun karşısındadır.
Gegenüber Edatı

Für

“İçin” anlamına gelir. İ-halinde bulunan isimlerle kullanılır, yani für’den sonra gelen isim (veya şahıs zamiri) daima i-halinde bulunur.

der Lehrer
öğretmen
für den Lehrer
öğretmen için
das Kind
çocuk
für das Kind
çocuk için
Für Edatı

Ohne

Türkçeye kelimelerin sonuna eklenen bir “-siz” eki şeklinde çevrilebilir. Önüne geldiği ismin eksik olduğunu, bulunmadığını belirtir. Önünde ohne bulunan isim genellikle artikel almaz.

Hans kommt ohne Mappe in die Schule.
Hans çantasız okula geliyor.
Mein Bruder fährt ohne Geld nach Deutschland.
Erkek kardeşim parasız Almanya’ya gidiyor.
Ohne Edatı

Um

Türkçeye “Etrafında” olarak çevrilir. Bir şeyin şahısların veya eşyaların çevresinde daire biçiminde bulunduğunu, hareket ettiğini gösterir. Ya da şahısların (eşyaların) bir şeyin çevresinde daire biçiminde durduklarını belirtir. Bağlı olduğu isim i-halindedir.

Die Kinder laufen um das Auto ihres Vaters.
Çocuklar babalarının otomobili etrafında koşuyorlar.
Die Arbeiter machen eine Mauer um den Garten.
İşçiler bahçenin etrafında bir duvar yapıyorlar.
Um Edatı

Gegen

Türkçeye “Karşı” şeklinde çevrilir. Bağlı olduğu isim i-halindedir.

Der Vogel fliegt gegen das grosse Fenster.
Kuş büyük pencereye karşı uçuyor.
Mein Vater kehrt gegen Abend zurück.
Babam akşama doğru geri dönüyor.
Gegen Edatı

Entlang

“Boyunca” anlamına gelir. Genellikle diğer önekler gibi ismin önünde değil, arkasında bulunur. Ama bağlı olduğu isim i-halindedir.

Die Mädchen laufen die Mauer entlang.
Kızlar duvar boyunca koşuyor.
Wir gehen die lange Strasse entlang.
Uzun cadde boyunca yürüyoruz.
Entlang Edatı

wegen

Türkçeye “-den dolayı, yüzünden” olarak çevrilebilir. Türkçe anlamından da anlaşılabileceği gibi bir sebep gösterir. Wegen’den sonra gelen isim, ismin in-halinde bulunur.

Wir blieben wegen des schlechten Wetters zu Hause.
Kötü hava yüzünden evde kaldık.
Die Schulen sind wegen der Feiertage geschlossen.
Okullar tatil günlerinden dolayı kapalıdır.
Wegen Edatı

Trotz

Türkçeye “-e rağmen” olarak çevrilir. Kendisinden sonra gelen isim mutlaka in-halinde olur.

Mein Bruder läuft trotz seines kranken Beines sehr schnell.
Erkek kardeşim hasta bacağına rağmen çok hızlı koşuyor.
Trotz der grossen Lampe können wir nicht gut lesen.
Büyük lambaya rağmen iyi okuyamıyoruz.
Trotz Edatı

Statt

Türkçeye “Yerine” şeklinde çevrilir. Kendisinden sonra gelen isim mutlaka in-halinde olur.

Der Junge schreibt statt einer Postkarte einen Brief.
Çocuk bir kartpostal yerine bir mektup yazıyor.
Statt des Lehrers kommt der Direktor in die Klasse.
Öğretmenin yerine müdür sınıfa geliyor.
Statt Edatı

Während

Türkçeye “esnasında, sırasında” şeklinde çevrilebilir. Kendisinden sonra gelen isim mutlaka in-halinde olur.

Die Schüler dürfen während des Unterrichts nicht sprechen.
Öğrenciler ders esnasında konuşamazlar.
Während der Nacht bellen die Hunde viel.
Gece sırasında (geceleyin) köpekler çok havlar.
Während Edatı

Innerhalb

Türkçeye “içinde, dahilinde” olarak çevrilir. Sınırlandırıcı bir şey bir yerin belirlendiğini, sınırlandırıldığını gösterir. Kendisinden sonra gelen isim mutlaka in-halinde olur.

Die Kinder müssen innerhalb dieser Mauern spielen.
Çocuklar bu duvarların içinde (dahilinde) oynamaya mecburdurlar.
Innerhalb einer Woche bekam der Student vier Briefe von seinem Freund.
Bir hafta içinde öğrenci arkadaşından dört mektup aldı.
Innerhalb Edatı

Auserhalb

Türkçeye “dışında, haricinde” şeklinde çevrilir. Kendisinden sonra gelen isim mutlaka in-halinde olur.

Das Haus des berühmten Arztes ist ausserhalb der Stadt.
Meşhur doktorun evi şehrin dışındadır
Ausserhalb des Bauernhofs sehen wir viele Felder.
Çiftliğin dışında birçok tarla görüyoruz.
Auserhalb Edatı

Almancada Edatlar – Präpositionen: Dikkat!

Almanca Edatlar – Präpositionen konusunda aşağıdaki kısaltılmış şekillere sık karşılanır. Cümlede ise hiçbir değişiklik olmaz.

in das = ins
in das Haus = ins Haus
in dem = im
in dem Haus = im Haus
an dem = am
an dem Fenster = am Fenster
an das = ans
an das Fenster = ans Fenster
auf das = aufs
auf das Buch = aufs Buch
zu dem = zum
zu dem Mann = zum Mann
zu der = zur
zu der Frau = zur Frau
bei dem = beim
bei dem Tisch = beim Tisch
Almanca Edatlar – Präpositionen: Not

Almancada Edatlar – Präpositionen konusunda hem i-halindeki, hem de e-halindeki isimlerle kullanılabilen edatları önünde bulundukları ismin haline göre anlamları değişir. Önekin kullanıldığı cümle wo (nerede) sorusuna cevap veriyorsa önekten sonra gelen isim e-halindedir, şayet cümle wohin (nereye) sorusuna cevap veriyorsa önekten sonra gelen isim i-halindedir.

Almanca Edatlar: Özet

Sadece İ-HalindekilerHer İkisi de OlanlarSadece E-Halindekiler
bisin ab
durchanaußer 
füraufzu
ohnenebennach
gegenhinterbei
umübervon
unteraus
zwischenmit
vorseit
gegenüber

Almancada Edatlar: Sadece İn-Halinde Olanlar

Almancada edatlar sadece in halinde bulunan durumlara da sahiptir;

Sadece İn-Halinde Olanlar
Wegen
Trotz
Statt
Während
Innerhalb
Auserhalb
Paylaşmak İsterseniz;

Bunları da sevebilirsiniz

Almancada Edatlar – Präpositionen” için 3 yorum

Bir Cevap Yazın