A1 Seviye

Almancada Modal Yardımcı Fiiller (Tarz Fiiller)

die Modalverben olarak adlandırılan Almancada modal yardımcı fiiller daha doğru ifade edersek tarz fililer, bir cümledeki eylemin anlamını genellikle beceri, olasılık, ihtimal veya zorunluluk yönünden değiştirirler. Ayrıca bu 6 yardımcı fiilin hepsi de düzensiz fiildir.

Youtube anlatımının PDF dökümanı:

Almancada Modal Yardımcı Fiiller

Modal yardımcı fiilleri cümlenin esas fiiliyle beraber kullanırız. Mastar halinde kullandığımız ve cümlenin sonuna koyduğumuz fiiller yardımcı fiiller tarafından beceri, olasılık, ihtimal veya zorunluluk gibi yönlerden anlamları değiştirilir.

Können-e/-a bilmek
Wollenİstemek
Müssen-mek zorunda olmak
Dürfen-e yapmaya izinli olmak
Sollen-meli/malı, gerekmek
Mögenİstemek
Die Modalverben – Yardımcı Fiiller

Yukarıdaki tabloda gösterilen fiiller tarz fiil olarak kullanıldığı gibi cümlede esas fiil olarak da kullanılabilirler, ancak tarz fiil olarak kullanıldığında aşağıdaki tablodaki gibi bir cümle dizilişi gösterirler.

Aşağıdaki tabloda modal fiillerinin cümle içinde kullanılışı gösterilmiştir;

1. Özne2. Fiil tarz3. Tamamlayıcı4. Fiil esas

Almancada tarz fiillerin hepsi düzensiz fiil kategorisindedir. Aşağıdaki tabloda tarz fiillerin şimdiki zamana göre çekimleri gösterilmiştir.

ichwillmagmusssollkanndarf
duwillstmagstmusstsollstkannstdarfst
er/sie/eswillmagmusssollkanndarf
wirwollenmögenmüssensollenkönnendürfen
ihrwolltmögtmüsstsolltkönntdürft
sie/Siewollenmögenmüssensollenkönnendürfen
Almancada Modal Yardımcı Fiiller

Können (e-bilmek)

Können fiili “muktedir olmak, -e bilmek, olası olmak, anlamak, edebilmek” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

“yapabilirim, yapabilirsin, yapabilir… derken “-bilmek” yardımcı fiilinin şahıslara göre çekimlendiğini görüyoruz. Almancada da können yardımcı fiili şahıslara göre çekimlenir.

Können-e bilmek
ichkann
dukannst
er/sie/eskann
wirkönnen
ihrkönnt
sie/Siekönnen
Können Fiil Çekimi

Almancada modal yardımcı fiillerden ilki olan können ile yapılan cümlelerde diğer fiillerde olduğu gibi baştan ikinci yerde können bulunur. Yapmaya muktedir olduğumuz işi gösteren, yani “-bilmek” yardımcı fiilinin önüne eklenen fiil ise Almancada cümlenin en sonuna çekimsiz haliyle gider.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere können’in er, sie, es kullanılan şekli, yani kann gelir. Özne çoğul bir isimse können olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

Köönen Sie schwimmen?
Yüzebiliyor musunuz?
Du kannst sehr gut tanzen.
Sen çok iyi dans edebiliyorsun.
Ich kann vielleicht die Prüfung bestehen.
Belki sınavı geçebilirim.
Was kann ich für dich tun?
Senin için ne yapabilirim.
Er hätte es schrieben können.
Ona yazabilirdin.
Anna kann gut Deutsch sprechen.
Anna iyi Almanca konuşabilir.
Können – Örnek Cümleler

Wollen (İstemek)

Wollen fiili Almancada “istemek, talep etmek, arzu etmek, niyetinde olmak, muhtaç olmak” gibi anlamlara gelmektedir.

Örneğin, “yapmak istiyorum, yapmak istiyorsun…” derken “Yapmak” fiilinin hiç değişmezken, buna karşılık “İstemek” fiili şahıslara göre çekimlenir. Almancada da wollen yardımcı fiili aynı şekilde şahıslara göre çekimlenir.

Wollenİstemek
ichwill
duwillst
er/sie/eswill
wirwollen
ihrwolt
sie/Siewollen
Wollen Fiil Çekimi
Fatma will in Deutschland studieren.
Fatma Almanya’da okumak istiyor.
Ich will zu meinen alten Freunden gehen.
Eski arkadaşlarıma gitmek istiyorum.
Ich will arbeiten, finde aber keine Arbeit.
Çalışmak istiyorum ama iş bulamıyorum.
Er will mir alles erzählen.
Bana her şeyi anlatmak istiyor.
Anna will ihrer Mutter helfen.
Anna annesine yardım etmek istiyor.
Wollen – Örnek Cümleler

Müssen (Zorunlu Olmak)

Yapmak zorunda olmak, yapmaya mecbur olmak, yapması gerekmek, -meli/-malı, muhtemel olmak” gibi anlamara gelen müssen tarz fiili Türkçede “mecbur olmak” yerine daha başka kelimeler kullanırız.

Örneğin, “Gitmeye mecburum.” yerine “Gitmeliyim.” veya “Gitmem gerekiyor.” gibi. Cümle içinde kulağa hoş gelen tercih edilebilir.

Müssen Zorunda Olmak
ichmuss
dumusst
er/sie/esmuss
wirmüssen
ihrmüsst
sie/Siemüssen
Müssen – Fiil Çekimi
Ich muss viel arbeiten.
Çok çalışmalıyım.
Du musst unbedingt dieses Museum besichtigen.
Bu müzeyi mutlaka ziyaret etmelisin.
Ich muss leider sagen, dass du ein Lügner bist.
Ne yazık ki bir yalancı olduğunu söylemek zorundayım.
Kinder müssen zur Schule gehen.
Çocuklar okula gitmek zorunda.
Walter White muss seine Familie ernähren.
Walter White ailesini desteklemek zorunda.
Müssen – Örnek Cümleler

Dürfen (İzinli Olmak)

Almancada dürfen tarz fiili yapmaya izinli olduğumuz, yani yapmamıza müsaade edilen işleri belirten yerlerde kullanırız.

Dürfen İzinli Olmak
ichdarf
dudarfst
er/sie/esdarf
wirdürfen
ihrdürft
sie/Siedürfen
Dürfen – Fiil Çekimi
Ich darf spielen.
Oynayabilirim. (müsaade ediyorlar)
Darf ich hier rauchen?
Burada sigara içebilir miyim?
Die Kinder dürfen in diesem Park spielen.
Çocuklar bu parkta oynayabilirler.
Das darf man nicht tun.
Bu yapılmamalı.
Darf ich Sie etwas fragen?
Size bir şey sorabilir miyim?
Dürfen – Örnek Cümleler

Sollen (- meli, -malı)

Sollen fiili “yapması istenilmek, gerekmek, icap etmek, -meli/-malı” gibi anlamlarda kullanılmaktadır.

Sollen -meli, -malı
ichsoll
dusollst
er/sie/essoll
wirsollen
ihrsollt
sie/Siesollen
Sollen – Fiil Çekimi
Du sollst viel arbeiten.
Çok çalışmalısın.
Du sollst nicht lügen!
Yalan söylememelisin!
Er soll gleich kommen!
Hemen gelsin
Was soll ich jetzt tun?
Şimdi ne yapayım?
Ich soll den armen Menschen helfen!
Yoksul insanlara yardım etmeliyim!
Sollen – Örnek Cümleler

Mögen (İstemek)

Türkçeye “İstemek, arzusunda olmak” şeklinde çevrilebilir. Mögen daha nazik hitaplarda, sorularda, özellikle yemeklerdeki ve alışverişteki konuşmalarda çok kullanılır.

Ancak belirtmemiz gerekir ki “mögen” fiilinin özel bir durumu vardır. Aşağıdaki tabloda yer alan çekimlere dikkat ettiğinizde Indikativ ve Konjunktiv II olan çekimleri gösterilmiştir;

Indikativ
Mögen
Sevmek
Konjunktiv II
Mögen
İstemek
ichmagmöchte
dumagstmöchtest
er/sie/esmagmöchte
wirmögenmöchten
ihrmögtmöchtet
sie/Siemögenmöchten
Mögen – Fiil Çekimi

Bir şeyi sevmek ve bir şey yapmayı istemek gibi iki asıl anlamı olduğu için bu fiil özel bir kullanıma sahiptir. Her ikisinin mastarı aynı olmakla birlikte anlamına bağlı olarak fiil biçimleri farklı görünür. Aşağıdaki örneği inceleyiniz

Ich mag Tee.
Ben çay severim
Ich möchte Tee trinken.
Ben çay içmek istiyorum.

Bir şeyi sevdiğimizi ifade etmek için fiilin “Indikativ” çekimli halini kullanırken arzu ve dilek ifadeleri için “Konjunktiv II” çekimli halini kullandığımıza dikkat edin!

Modal yardımcı fiilleri kullandığımızda cümlenin esas fiilini cümlenin sonuna taşırız. Ancak yukarıdaki örnekte görüldüğü üzere “mögen” yardımcı fiilini sevdiğimiz şeyleri ifade etmek için Indikativ çekiminde kullandığımızda cümledeki esas fiil konumuna geçiyor.

Ancak Bir arzu, istek ifade etmek için “mögen” yardımcı fiilini Konjunktiv II çekiminde kullandığımız zaman ise modal fiil formatına dönüyor.

Wollen ile mögen yardımcı fiillerinin benzer manalara gelse de bazı farklar vardır. “wollen”, “mögen” fiilinden daha az kibar kabul edilir. Ayrıca “mögen” fiilinden sonra lütfen manasındaki “bitte” kelimesini koyarız. Böylece daha samimi ve kibar bir ortam sağlanmış olur. Benzer bir ifadeyi “wollen” ile yapamayız.

Cümlenin öznesi şahıs zamiri değil de tekil bir isimse diğer fiillerde olduğu gibi cümlede ikinci yere mögen’ın er, sie, es kullanılan şekli, yani möchte gelir. Özne çoğul bir isimse mögen olduğu gibi kullanılır. Esas fiilse her iki halde de yine en sona gider.

Ich möchte jetzt nicht essen.
Şimdi yemek istemiyorum.
Thomas möchte nicht nach Hause gehen.
Thomas eve gitmek istemiyor.
Wir möchten ihn kennenlernen.
Onu tanımak istiyoruz.
Ich möchte wissen, wie du Deutsch lernst.
Almancayı nasıl öğrendiğini bilmek istiyorum.
Was möchten Sie trinken?
Ne içmek istersiniz?
Möchten – Örnekler

Almancada Modal Yardımcı Fiiller: Özet

Görüldüğü üzere hepsiyle benzer şekilde cümle yapılmaktadır. Bütün modal yardımcı fiilleri düzensiz fiillerdir. Çekimleri aşağıdaki tablodadır. İlerleyen konularda diğer zamanlardaki çekimleri de anlatılacaktır.

dürfenkönnenmüssenmögensollenwollen
ichdarfkannmussmöchtesollwill 
dudarfstkannstmusstmöchtestsollstwillst
er/sie/esdarfkannmussmöchtesollwill 
wirdürfenkönnenmüssenmöchtensollenwollen
ihrdarftkönntmüsstmöchtetsoltwollt
sie/Siedürfenkönnenmüssenmöchtensollenwollen
Modal Yardımcı Fiillerin Şimdiki Zamanda Çekimi

12 Yorum

    1. Yorumunuz için teşekkürler. Aslında izah etmemiz gereken bir durumu yazmayı unutmuşuz ve yorumunuz sayesinde gerekli düzenleme yapılmıştır. Gördüğünüz üzere yorumlarınız bizler için çok değerli ve tekrardan teşekkürlerimizi sunarız.

  1. Sayfanızı çok beğeniyorum. A1’in başından başladım not alıyorum. Ama bazen A1’de bile hatalar görüyorum. Mesela Wir möchten sehen çevirisi için gitmek istiyoruz yazılmış. Görmek istiyoruz olacaktı ya da gehen fiili yazılmalıydı.

    1. Tarafımızca hiçbir hatamıza mazeret üretmemek için böylesi yorumlara çok kıymet veriyoruz. Siteyi hazır edebilmek için aşırı çalışma saatlerine bağlı olsa gerek böyle hataları yapabiliyoruz, affola. Hemen düzeltiyoruz. Yorumunuz için teşekkürler.

  2. Cümlelerde gerek akkusativ dativ hataları olsun, gerek kelime seçim hataları olsun çok fazla hata var.

  3. guzel çalışmalar, fazlasıyla faydalanıyorum fakat test ve alıştırma kısımları biraz daha geliştirilmeli

    1. O projelerin devamı (çoğu gramer bölümü için) aklımızdaydı ama yoğunluktan unutulup gitmiş. En kısa zamanda o yönde çalışmalar eklenecektir. Hatırlatma ve tavsiyeleriniz için çok teşekkürler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.