A1 Seviye

Almancada Soru Cümleleri (die Fragesätze)

Bu yazımızda Almancada soru cümleleri, Ja/Nein Fragen ve W-Fragen olarak iki alt başlıkta incelenmiştir.

Almancada Evet-Hayır Soruları (Ja/Nein Fragen)

Almancada cümledeki ögelerin yerleri (Her bir öge birden fazla kelimede oluşabilir) verilmek istenen vurguya bağlı olarak yer değiştirebilir. Ancak cümledeki fiil yani yüklem ikinci bölgedeki yerini korumaktadır.

123456
SubjektVerbTemporalKausalModalLokal
ÖzneFiilZamanSebepDurumYer
Evet-Hayır Sorularının Kalıbı
Anna trinkt eine Tasse Kaffee.
Anna bir fincan kahve içiyor.
Almancada Soru Cümleleri

Evet-hayır soruları yaparken cümledeki ikinci bölgede bulunan ana fiil en başa getirilir ve cümlede başka hiçbir şey değiştirilmez.

Haliyle böylesi sorulara verilen cevap genel olarak evet veya hayır içerdiği için bu tarz soru tiplerine evet-hayır soruları denir.

VerbSubjektTemporalKausalModalLokal?
FiilNesneZamanSebepDurumYer?
Evet-Hayır Sorularının Kalıbı
Trinkt Anna eine Tasse Kaffee?
Anna bir fincan kahve mi içiyor?
Kaufst du ein Haus?
Bir ev mi satın alıyorsun?
Gehen Sie nach Hause?
Eve mi gidiyorsunuz?
Hat Thomas ein Auto?
Thomas’ın bir arabası var mı?
Almancada Soru Cümleleri

Almancada Soru Kelimeleri (Die Fragewörter)

Bu tarz sorular W-Fragen olarak adlandırılır. Yaygın olarak aşağıdaki soru zamirleri kullanılır.

wer?
kim?
was?
ne?
wo?
nerede?
woher?
nereden?
wohin?
nereye?
welche?
hangi?
warum?
neden?
wann?
ne zaman?
wie?
nasıl?
wie viel?
ne kadar?
Almancada Soru Kelimeleri (Die Fragewörter)

Yukarıdaki soru kelimelerinden biri ilk sıraya gelir ve fiili ikinci bölgeye atar.

W-FragenVerbSubjektTemporalKausalModalLokal?
W-SorusuFiilNesneZamanSebepDurumYer?
Evet-Hayır Sorularının Kalıbı
Wer ist dieser Herr?
Bu bey kimdir?
Wen kennen Sie?
Kimi tanıyorsunuz?
Wem hast du geholfen?
Kime yardım ettin?
Wessen Schlüssel ist das?
Bu kimin anahtarı?
Was bedeutet dieses Wort?
Bu sözcüğün anlamı nedir?
Was machst du hier?
Burada ne yapıyorsun?
Wo wohnen Sie?
Nerede oturuyorsunuz?
Wohin gehst du?
Nereye gidiyorsun?
Woher kommen Sie?
Nereden geliyorsunuz?
Wie kommst du auf diese Idee?
Bu kanıya nasıl vardın?
Wann fährst du ab?
Ne zaman hareket ediyorsun?
Warum weinst du?
Neden ağlıyorsun?
Wie viele Schüler sind durchgefallen?
Kaç öğrenci kaldı?
Wie viel kostet dieser Teppich?
Bu halının fiyatı ne kadar?
Worauf wartest du?
Neyi bekliyorsun?

Almancada Soru Zamirleri (Interrogativpronomen)

Soru aracılığıyla ismin yerine kullanılan sözcüklerdir. Almancada Interrogativpronomen olarak adlandırılır. Soru zamirleri cümlede, bir kişiyi, nesneyi ya da bir olayı sorar. Bunlar da cümlede ya bir zamir olarak ya tek başına ya da tamlama olarak bir zamirler beraber kullanılır.

Başlıca soru zamirleri aşağıdakilerdir:

TekilÇoğul
wer
wen
wem
wessen
was
welcher, welches, welchewelche
was für ein(er)was für … (welche)
was für ein(es)was für … (welche)
was für einewas für … (welche)

Almancada soru zamirlerinden olan wer, wen, wem ve wessen kişiler için kullanılırken was ise hayvanlar, nesneler ve olaylar için kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda soru zamirlerinin kullanıldıkları hal durumuna bağlı olarak şekillenişi gösterilmiştir:

Hal DurumlarıKişiNesne
Nominativ
Yalın Hal
wer?
kim?
was?
ne?
Akkusativ
-i Hali
wen?
kimi?
was?
neyi?
Dativ
-e Hali
wem?
kime?
Genitiv
-in Hali
wessen?
kimin?
wessen?
neyin?
Almancada Soru Zamirleri

Wer (Kim)

“Kim” anlamına gelen wer’den sonra da ikinci yerde mutlaka bir fiil kullanılmalıdır. Cümledeki fiilin hangi şekilde çekimleneceği söz konusu olan kişinin bir ya da birden fazla oluşuna bakarak tespit edilir.

Wer bist du?
Sen kimsin?
Wer sind diese Herren?
Bu beyler kim?
Wer – Kim
 • Soruya cevap verilirken ise kişilerin sayısına göre tekil ya da çoğul cevap verilir:
Wer lacht?
Kim gülüyor?
Dieses Kind lacht.
Bu çocuk gülüyor.

Die Kinder lachen.
Bu çocuklar gülüyor.
Wer – Kim

Wen (Kimi)

“Kimi” olarak Türkçeye çevrilen bu soru kelimesi wer (kim) şahıs zamirinin -i halindeki şeklidir.

Wen besucht Herr Müller?
Bay Müller kimi ziyaret ediyor?
Wen wartet dein Freund?
Arkadaşın kimi bekliyor?
Wen zeigen die Jungen?
Çocuklar kimi gösteriyorlar?
Wen – Kimi
 • Benzer şekilde kişilerin sayısına göre tekil veya çoğul olarak cevap verilir:
Wen operiert der Arzt?
Doktor kimi ameliyat ediyor?
Der Arzt operiert den Kranken.
Doktor hastayı ameliyat ediyor.

Der Arzt operiert die Kranken.
Doktor hastaları ameliyat ediyor.
Wen – Kimi

Wem (Kime)

“Kime” olarak Türkçeye çevrilen bu soru kelimesi wer (kim) şahıs zamirinin -e halindeki şeklidir.

Wem hilft der Junge?
Çocuk kime yardım ediyor?
Wem dankt der Schüler?
Öğrenci kime teşekkür ediyor?
Wem bringt ihr diese Zeitung?
Bu gazeteyi kime getiriyorsunuz?
Wem – Kime
 • Yine benzer şekilde kişilerin sayısına göre tekil veya çoğul olarak cevap verilir:
Wem gibst du die Geschenke?
Hediyeleri kime veriyorsun?
Ich gebe sie meiner Tochter.
Onları kızıma veriyorum.

Ich gebe sie meinen Töchtern.
Onu kızlarıma veriyorum.
Wem – Kime

Wessen (Kimin)

“Kimin” olarak Türkçeye çevrilen bu soru kelimesi ismin -in halinde kullanılan şeklidir. Wessen sou zamirinden sonra muhakkak bir ismin söylenmesi gerekir. Ayrıca bu ismin artikeli söylenmez.

Wessen Haus ist das?
Bu kimin evidir?
Wessen Freundin ist Anna?
Anna kimin kız arkadaşı?
Wessen Mutter?
Kimin annesi?
Wessen – Kimin

Wen, wem, wessen soru zamirlerine edatlar da gelebilir. Böylesi durumlarda wen’in önüne Akkusativ, wem’in önüne Dativ ve wessen’in önüne ise Akkusativ, Dativ ya da Genitiv ile kullanılan edatlardan biri gelebilir.

für wen?
kim için?
mit wem?
kiminle
für wessen Freund?
kimin arkadaşı için?
mit wessen Freund?
kimin arkadaşı ile?

Was (Ne)

“Ne, nedir” manalarına gelir. Was zamiri hayvanlar, nesneler ve olaylar için kullanılır. Cümlenin yüklemi ise ifade edilen şeyin sayısına göre de tekil ya da çoğul çekimlenir.

Was machst du?
Ne yapıyorsun?
Was trinken Sie?
Ne içiyorsunuz?
Was – Ne

Was soru zamiri de pekala edatlarla kullanılabilir. Wo soru adılı ve edat birleşiminden oluşmuş soru kelimelerinin yerine gündelik yaşamda daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır:

mit was<–>womit (wo + mit)
für was<–>wofür (wo + für)
an was<–>woran (wo + r + an)
über was<–>worüber (wor + über)
Womit fährt Thomas in die Schule?
Thomas okula ne ile gidiyor?
Mit was fährt Thomas in die Schule?
Thomas okula ne ile gidiyor?
Was – Ne

Welcher (Hangi)

Hangi, hangisi, ne gibi anlamlara gelen bu soru zamiri, kişi ya da nesnelere ait bir grubun belirli bir kişisi ya da nesnesini sorar. Bu nedenle de kendilerinden sonra gelen ismin artikeline göre (eğer artikeli der ise welcher, die ise welche, das ise welches) çekimlenir.

Bir isimle beraber kullanılırken aşağıdaki tablodaki gibi çekimlenir:

HalEril (der)Dişil (dıe)Nötr (das)Çoğul (dıe)
Yalın Halwelcher junge Arztwelche kleine Türwelches dünne Heftwelche jungen Ärzte
-i Haliwelchen jungen Arztwelche kleine Türwelches dünne Heftwelche jungen Ärzte
-e Haliwelchem jungen Arztwelcher kleinen Türwelchem dünnen Heftwelchen jungen Ärzte
-in Haliwelches jungen Arzteswelcher kleinen Türwelches dünnen Heftwelcher jungen Ärzte
-in Haliwelchen jungen Arzteswelchen dünnen Heft
Welcher Student ist fleißig?
Hangi öğrenci çalışkandır?
Welche Studenten wollen Deutsch lernen?
Hangi öğrenciler Almanca öğrenmek istiyor.
Welches Auto gehört dir?
Hangi araba sana ait?
Welcher – Hangi

Aşağıdaki tabloda ayrıca cümlede tek başına zamir olarak kullanımı çekimlenmiştir:

HalErilDişilNötrÇoğul
Yalın Halwelcher
hangisi
welche
hangisi
welches
hangisi
welche
hangileri
-i Haliwelchen
hangisini
welche
hangisini
welches
hangisini
welche
hangilerini
-e Haliwelchem
hangisine
welcher
hangisine
welchem
hangisine
welchen
hangilerine
-in Haliwelches
hangisinin
welcher
hangisinin
welches
hangisinin
welcher
hangilerinin
-in Haliwelchen
hangisinin
Welchen nimmst du?(der Roman)
Hangisini alıyorsun?
Welches gefällt dir am besten?
En çok hangisi hoşuna gidiyor?
Welche sind am billigsten?
hangileri en ucuz?
Almancada Soru Cümleleri

11 Yorum

 1. Wen zeigen die Jungen? örneğinde neden zeigt diye fiil çekimi yapılmadı. Wer konusu kurallarında Du,Ihr dışında tekil çoğul farketmez er/sie/es e göre çekim yapılır demiştiniz.

 2. Mit was… ve woüber.. birlikteliklerinin anlamlarini da ekler misiniz? Teşekkürler

 3. kardeş bu kadar yanlış yapılmaz. sana güvenip buraya geliyoruz ama cacık. wen? sorusuna kime? seklinde anlam vermişşin. bu çok yanlış. ilk kısımda soru edatlarının anlamlarını yazarken wen? anlamını yanlış yazmışsın.

 4. Merhaba,
  Du trinks der Kaffee.
  Sen kahve içiyorsun.
  Bu cümlede fiilin trinks yerine trinkst olması gerekmez mi?
  İyi Çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.