C1 Seviye

Almancada İşlevsel Fiiller (Funktionsverben)

Almancada işlevsel fiiller (Funktionsverben), fiillerin birtakım isim ve edatla beraber kullanılmasıyla oluşmaktadır.

Almancada İşlevsel Fiiller

Bu tarz fiillere örnek olarak “Abschied nehmen von jm/etw D” (birine/bir şeye veda etmek, biriyle vedalaşmak) fiilini gösterelim:

Die Schüler nehmen Abschied von ihrem Lehrer.
Öğrenciler öğretmenleriyle vedalaşıyor.

Almancada işlevsel fiiller yapılırken aşağıdaki tabloda da fark edebileceğiniz üzere bazı kısaltmalardan yararlanılmaktadır:

jdjemand
jmjemandem
jnjemanden
jsjemandes
etwetwas
AAkkusativ
DDativ
GGenitiv
Almancada İşlevsel Fiiller

Aşağıdaki tabloda Almancada işlevsel fiiller derlenmiştir:

FiilAnlamı
eine Abneigung empfinden (haben) gegen jn / etw Abirine / bir şeye karşı antipati duymak
Abschied nehmen von jm / etw Dbirine / bir şeye veda etmek, biriyle vedalaşmak
Abstand nehmen von etw Dbir şeyden uzak durmak
Abwechslung bringen in etw Abir şeyde değişiklik yapmak
Achtung haben (empfinden) vor jm Dbiri karşısında saygı duymak
mit Achtung sprechen von jm / etw Dbirinden / bir şeyden saygı ile söz etmek
Ähnlichkeit haben mit jm / etw Dbiri / bir şey ile benzerliği olmak
keine Ahnung haben von jm / etw Dbirinden / bir şeyden hiç haberi olmamak
Andeutungen machen über jn / etw Abiri / bir şey hakkında imada bulunmak
einen Anfang machen mit etw Dbir şey ile bir başlangıç yapmak
hohe Anforderungen stellen an jn / etw Abirinden / bir şeyden çok şey talep etmek, beklemek
eine Anfrage richten an jn Abirine bir soru yöneltmek
Angst haben für etw Abir şey için korkmak, endişe etmek
Angst haben um jn Abiri için endişe etmek
jm Angst machen mit jm / etw Dbirini biri / bir şeyle korkutmak
Anklage erheben gegen jn Abiri aleyhine dava açmak
Anklang finden bei jm Dbirinin nezdinde rağbet görmek
jm Anlass geben zu etw Dbirinin bir şeyine sebep olmak
(ein) Anlass sein zu etw Dbir şeye sebep olmak
ein Anrecht haben auf etw Abir şeye hakkı olmak, layık olmak
einen Anschlag verüben auf jn Abirine bir suikast yapmak
in hohem Ansehen stehen bei jm Dbirinin gözünde çok itibarlı olmak
verschiedener Ansicht sein über jn / etw Abiri / bir şey hakkında farklı görüşte olmak
eine Ansprache halten zu jmbirine hitap etmek
Anspruch erheben auf etw Abir şey üzerinde hak iddia etmek
Anspruch haben auf etw Abir şey üzerinde hakkı olmak
den Anstoß geben zu etwbir şeye sebep olmak
Anteil haben an etw Dbir şeyde payı olmak
Anteil nehmen an etw Dbir şeye katılmak
den (einen) Antrag stellen auf etw Abir şey için talepte bulunmak
einen Antrag stellen an jn / etw Abirine / bir şey için dilekçe vermek
eine Antwort erhalten auf etw Abir şeye cevap almak
Antwort geben auf etw Abir şeye cevap vermek
eine Antwort wissen auf etw Abir şeye bir cevap bulmak
Anzeige erstatten bei jm D gegen jn Abirine bir şeyi ihbar (şikayet) etmek
Appetit haben auf etw Abir şeye iştahı olmak
Arbeit leisten gegen etw Abir şey karşılığında iş görmek
seinen Ärger auslassen an jm / etw Döfkesini birinden / bir şeyden çıkarmak
Argwohn erregen bei jm Dbirinde kuşku uyandırmak
Argwohn hegen gegen jn Abirinden şüphelenmek
ein Attentat verüben auf jn Abirine suikast yapmak
jm Aufklärung geben über etw Abirine bir şey hakkında açıklama yapmak
js Aufmerksamkeit lenken auf jn / etw Abirinin dikkatini birine / bir şeye çekmek
js Aufmerksamkeit lenken von jm / etw Dbirinin dikkatini birinden / bir şeyden çekmek
seine Aufmerksamkeit richten auf jn / etw Adikkatini birine / bir şeye yöneltmek
jm Aufschluss geben über etw Abirine bir şey hakkında bilgi vermek
den Auftrag bekommen (erhalten) zu etw Dbir şey için sipariş (emir) almak
den Auftrag geben (erteilen) zu etw Dbir şey için sipariş vermek
ein Auge haben für etw Abir şeyden çok iyi anlamak
kein Auge lassen von jm / etw Dbirinden / bir şeyden gözlerini ayıramamak
kein Auge wenden von jm / etw Dbirinden / bir şeyden gözlerini ayıramamak
die Augen heften auf jn / etw Agözlerini birine / bir şeye dikmek
die Augen richten auf jn / etw Agözlerini birine / bir şeye çevirmek
jm die Augen öffnen über jn / etw Abirinin biri / bir şey hakkında aydınlatmak
sein Augenmerk richten auf etw Adikkatini bir şeye çevirmek
Ausdauer zeigen bei etw Dbir şeyde sabır göstermek
im Auskunft erteilen (geben) über jn / etw Abirine / bir şey hakkında geniş bilgi vermek
Auskunft erhalten über jn / etw Abiri / bir şey hakkında bilgi almak
eine Ausnahme bilden von etw Dbir şeyden bir istisna teşkil etmek
(k)eine Ausnahme machen mit jm Dbirine istisnai muamle yapma(ma)k
Bedeutung haben für jn / etw Abiri/bir şey için önemli olmak
ohne Bedeutung sein für jn / etw Abiri/bir şey için önemli olmamak
von Bedeutung sein für jn / etw Abiri/bir şey için önemli olmak
jm sein Beileid ausdrücken zu etw Dbirine bir şeyden dolayı baş sağlığı dilemek
eine Bemerkung machen über jn / etw Abirine / bir şeye söylenmek
jm Bericht schreiben über jn / etw Abiri / bir şey hakkında bir rapor yazmak
Berufung einlegen gegen etw Abir şeyi temyiz etmek
in Berührung kommen mit jm / etw Dbiri / bir şey ile temasa geçmek
Bescheid wissen über etw Abir şey hakkında bilgi sahibi olmak
jm Bescheid geben über etw Abirine bir şey hakkında bilgi vermek
einen Besuch machen bei jm Dbirini ziyaret etmek
zu Besuch sein bei jm Dbirinde misafir olmak
Beweise haben für etw Abir şeye dair kanıtı olmak
etw in Beziehung setzen mit jm / etw Diki şey arasında ilgi kurmak
in Beziehung stehen zu etw Dbir şeyle ilgisi olmak
Beziehungen haben zu jm Dbiriyle münasebeti olmak
etw in Bezug setzen mit etw Diki şey arasında ilgi kurmak
ein Bild geben von etw Dbir şey hakkında fikir vermek
sich ein Bild machen von etw Dbir şeyi gözende canlandırmak
eine Bitte haben an jn Abirinden bir ricası olmak
eine Bitte richten an jn Abirine bir şey rica etmek
keinen Blick haben für etw Adikkate almamak, bir şeyden anlamamak
den Blick heften auf jn / etw Abirine / bir şeye gözlerini dikmek
einen Blick werfen auf jn / etw Abirine / bir şeye göz atmak
die Blicke richten auf jn / etw Abakışlarını birine / bir şeye çevirmek
Blicke tauschen mit jm Dbiriyle bakışmak
in die Bresche springen für jn Abirinin yerine bir iş yapmak, birinin yerini doldurmak
sein Brot verdienen mit etw D (durch etw A)bir şey sayesinde ekmeğini kazanmak
Buch führen über etw Abir şey için defter tutmak
einen Bund schließen mit jm Dbiriyle anlaşma yaparak birlik olmak
jm Danksagen für etw Abirine bir şey için teşekkür etmek
den Daumen halten für jn Abirinin başarısını dilemek
die Ehe eingehen mit jm Dbiriyle evlenmek
sich eine Ehre machen aus etw Dbir şeyden dolayı şeref duymak
einen Eid ablegen auf etw Abir şeye yemin etmek
jm Einblick gewähren in etw Abirinin bir şeyi görmesine izin vermek
einen Einblick gewinnen in etw Abir şeyi tanımak, kavramak
jm / sich Einblick verschaffen in etw Abirine/kendine bir şeyi görme imkanını sağlamak
einen Eindruck hinterlassen in jm Dbiri üzerinde bir etki bırakmak
Eindruck machen auf jn Abirine etki etmek
einen Einfluss ausüben auf jn / etw Abiri / bir şey üzerinde nüfuzu olmak
Einfluss haben auf jn / etw Abiri / bir şey üzerinde etkisi olmak
ohne Einfluss bleiben (sein) auf etw Abir şey üzerinde etkisiz kalmak (olmak)
etw In Einklang bringen mit etw D bir şeyi bir şeyle bağdaştırmak
im Einklang stehen mit etw D bir şeyin bir şeye uyması
Einspruch erheben gegen etw Abir şeye itiraz etmek
einen Einwand haben gegen etw Abir şeye karşı bir itirazda bulunmak
Einwände erheben (machen) gegen etw Abir şeye itiraz etmek
seine Einwilligung geben zu etw Dbir şeye razı olmak
einen Ekel haben vor jm / etw Dbirinden / bir şeyden tiksinmek
zu Ende gehen mit jm / etw D birinin / bir şeyin sonu gelmesi
am Ende sein mit etw D bir şeyin bitmesi, tükenmesi, sona ermesi
zu Ende sein mit jm / etw D birinin / bir şeyin sonu gelmiş (bitmiş) olması
Erbarmen haben mit jm D birine acımak
eine gute /schlechte Erfahrung machen mit etw Dbir şeyden iyi / kötü bir sonuç almak
Erfolg haben mit etw D bir şeyde başarılı olmak
Erfolg haben in etw D bir şeyde başarı kazanmak
Fehler finden an jm / etw D birine / bir şeye kusur bulmak
Feuer legen an etw A bir şeye kundak sokmak, bir şeyi kundaklamak
die Finger lassen von etw D bir şeyden elini çekmek, bir şeye karışmamak
den Finger legen auf etw A bir şeye parmak basmak
die Folgen ziehen aus etw D bir şeyden sonuçlar çıkarmak
die Folgen sein von etw D bir şeyin sonucu olmak
Folgerungen ziehen aus etw Dbir şeyden sonuçlar çıkarmak
Forderungen stellen an jn A birinden çok şey istemek, beklemek
Fortschritte machen in etw Dbir şeyde ilerlemek, gelişmek
eine Frage stellen (richten) an jn A birine bir soru sormak
eine Frage stellen über jn / etw Abiri / bir şey hakkında bir soru sormak
jm Freude machen (bereiten) mit etw D birini bir şey ile sevindirmek
Freude haben an jm / etw D birinden / bir şeyden hoşlanmak, memnun kalmak
Freundschaft schließen mit jm D biriyle dost olmak
in Frieden leben mit jm D biriyle çok iyi geçinmek
Frieden machen (schliellen) mitlm D biriyle barış anlaşması yapmak
keine Garantie übernehmen für etw A bir şey için sorumluluğunu üzerine almamak
zu Gast(e) sein bei jm D birine konuk olmak
Gebrauch machen von etw D bir şeyi kullanmak, bir şeyden yararlanmak
ein gutes/schlechtes Gedächtnis haben für etw A bir şeye karşı kuvvetli / zayıf bir belleğe sahip olmak
sein Gedächtnis belasten mit etw D belleğini bir şeyle doldurmak
sich (keine) Gedanken machen über jn / etw A biri / bir şeyden dolayı endişelen(me)mek
Geduld haben mit jm D biri bir şey yapıncaya kadar sabretmek
jn /sich in Gefahr bringen durch etw A birini / kendini bir şey yüzünden tehlikeye sokmak
Gefallen finden an jm / etw Dbirinden / bir şeyden hoşlanmak
ein Gefühl haben für etw A bir şeyden anlamak
im Gegensatz stehen zu etw D bir şeyin aksine, tersine olmak
kein Geheimnis haben vor jm D birinden hiçbir sırrı gizle(me)mek
ein Geheimnis teilen mit jm D biriyle bir sırrı paylaşmak
Geld abheben von der Bank bankadan para çekmek
sein Geld anlegen (investieren) in etw A bir şeye parasını yatırmak
Geld anweisen auf ein Kontobir banka hesabına para göndermek, havale etmek
Geld machen mit etw D bir şeyle zengin olmak, para yapmak
viel Geld stecken in etw A bir şey için çok para harcamak
Geld überweisen auf ein Kontobir hesaba para havale etmek, yatırmak
jm Gelegenheit geben zu etw D birine bir şey için, bir şeye fırsat vermek
in Gemeinschaft leben mit jm D biriyle birlikte yaşamak
Genuss finden an etw D bir şeyden zevk almak
ein gutes Geschäft machen mit etw D bir şeyden iyi kar etmek
Geschmack finden an etw D bir şeyden zevk almak, hoşlanmak
das Gespräch bringen auf jn / etw A sözü birine / bir şeye getirmek
ein Gespräch führen mit jm D über etw Abiriyle bir şey hakkında konuşmak
das Gespräch lenken auf jn / etw A konuşmayı birine / bir şeye çevirmek
Gewalt anwenden gegen jn A birine karşı zor kullanmak
Gewalt haben über jn / etw A birini / bir şeyi hüküm ve nüfuz altında bulundurmak
Gewicht legen auf etw A bir şeye önem vermek
Gewinn haben von etw Dbir şeyden faydalanmak
sich ein Gewissen machen aus etw D bir şeyden vicdan azabı çekmek
Glück haben in etw D bir şeyde şanslı olmak
kein Glück haben mit etw D bir şeyi başaramamak
jm Glück wünschen zu etw D birine bir şeyde (bir şey için) mutluluk, iyi şanslar dilemek
seinen Grund haben in etw D sebebi bir şeyde olmak
die Hand ausstrecken nach jm / etw D birini / bir şeyi yakalamak için elini uzatmak
Handel treiben mit etw D bir şeyin ticaretini yapmak
Hass hegen gegen jn A birine karşı kin, garez beslemek
Herr sein über jn / etw A birine / bir şeye hükmetmek
jm von Herzen danken für etw A birine bir şey için kalpten teşekkür etmek
ein Herz haben für jn A birine karşı şefkati olmak
sein Herz verlieren an jn A gönlünü birine kaptırmak
Hoffnung haben auf etw Abir şeyden ümitli olmak
jm Nachricht geben über etw A(von etw D) birine bir şey hakkında bilgi vermek, haber vermek
Nutzen haben von etw D bir şeyden fayda görmek, istifade etmek
Nutzen ziehen aus etw D bir şeyden faydalanmak
sich Nutzen machen über jn / etw A biri / bir şey hakkında not almak
Ordnung bringen in etw A bir şeyi düzene koymak
Pech haben in etw Dbir şeyde şanssız olmak
Pech haben mit jm D birinden yana şansı olmamak, şansı kötü gitmek
Protest einlegen gegen etw A bir şeyi protesto etmek
sich einen Rat einholen bei jm Dbirinden nasihat almak
jm / sich Hoffnung machen auf etw A birini / kendini bir şey için ümitlendirmek
seine Hoffnung setzen auf jn etw A (in jn/etw A)birine / bir şeye ümidini bağlamak
große Hoffnung setzen in jn A birinden büyük şeyler beklemek
seinen Höhepunkt erreichen mit jm / etw D bir şeyin biri / bir şey ile en yüksek noktasına erişmesi
keine Idee haben von etw D bir şey hakkında hiçbir fikri olmamak
Interesse haben an etw D bir şeye karşı ilgi duymak, bir şeyle ilgilenmek
Interesse haben für etw A bir şeye meraklı olmak
Interesse zeigen für etw A bir şeye karşı ilgi göstermek
im Kampfe stehen mit jm D biriyle harp / mücadele halinde bulunmak
Kenntnis nehmen von etw D bir şeyi dikkate almak
Klage erheben (führen) gegen jn A biri aleyhine dava açmak
Klage führen über etw A biri hakkında şikayette bulunmak
jm ein Kompliment machen über etw A birinin bir şeyine kompliman yapmak
in Konflikt kommen (geraten) mit jm / etw D biri / bir şey ile anlaşmazlığa düşmek
die Konsequenzen ziehen aus etw D bir şeyden sonuç çıkarmak
den Kontakt aufnehmen mit jm D biriyle ilgi (ilişki) kurmak
In Kontakt sein mit jm Dbiriyle temas halinde bulunmak
Almancada işlevsel fiiller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.