A2 Seviye

Almancada Sıfatların Mukayesesi (Komparation)

Almancada sıfatların mukayesesi (Steigerungsformen von Adjektiven), tıpkı Türkçede olduğu gibi karşılaştırma ve derecelendirme yapmak için kullanılmaktadır.

Almancada Sıfatların Mukayesesi

Aynı özelliklere sahip olan varlıkları ilgili özelliğe hangisinin ne ölçüde sahip olduğunu göstermek için sıfatın başına “en, daha” gibi kelimeler getirerek karşılaştırma yaparız.

İki tane küçük kalem alsak, bunlardan birinin diğerinden küçük olduğunu, bir üçüncü kalemin bu ikisinden de daha küçük olduğunu söylesek, bunların birbirlerine oranla küçüklük derecelerini belirtmiş ve böylece karşılaştırmalarını yapmış oluruz.

Benzer bir karşılaştırmayı Almancada da yapabiliriz. Almancada bir sıfatın üç derecesi söz konusudur ve bu üç derece sırasıyla:

 1. der Positiv (-) sıfatın yalın hali olur
 2. der Komperativ (-er): yakın üstünlük (karşılaştırma) derecesi
 3. der Superlativ (-(e)st): en üstünlük derecesi

Almancada Sıfatların Yalın Hali (Positiv)

Almancada sıfatın ek almamış, yalın haline “Positiv” denir.

kleinküçük
schöngüzel
Der Positiv

🇩🇪 Mein Auto ist schön.
🇹🇷 Arabam güzel.
🇩🇪 Thomas’ Haus ist klein.
🇹🇷 Thomas’ın evi küçük.

Almancada “Komperativ” Yapılışı

Almancada Komparativ ile iki şey arasında bir mukayese yapılır ve birinin diğerinden “daha …” olduğu kıyaslanır.

Türkçede biz bu kıyası ilgili sıfatın önüne daha kelimesini getirerek yaparız (daha büyük). Almancada ise benzer bir mukayeseyi sıfatın sonuna “-er” eki ekleyerek oluştururuz.

kleinküçük kleinerdaha küçük
schöngüzel schönerdaha güzel
Der Komperativ

🇩🇪 Das Auto ist schnell, aber das Motorrad ist schneller.
🇹🇷 Araba hızlıdır, ama motosiklet daha hızlıdır.
🇩🇪 Der Hamburger ist lecker, aber die Pizza ist leckerer.
🇹🇷 Hamburger lezzetli ama pizza daha lezzetli.
🇩🇪 Berlin ist schön, aber New York ist schöner.
🇹🇷 Berlin güzel, ama New York daha güzel.
🇩🇪 Deutsch ist schwierig, aber Chinesisch ist schwieriger.
🇹🇷 Almanca zordur, ama Çince daha zordur.

Ancak, kurala uymayan istisnalar da söz konusudur. Bu istisnaları inceleyelim:

❗ Kökünde a, o, u gibi ünlü harflerden olan tek heceli sıfatların büyük çoğunluğu “Komperativ” yapılırken sahip oldukları sesli harfleri ä, ö, ü şeklinde Umlaut olur. Aşağıdaki tabloda ilgili istisnaya sahip sıfatlar derlenmiştir:

klugakıllı klügerdaha akıllı
languzun längerdaha uzun
armyoksul ärmerdaha yoksul
dummdeli dümmerdaha deli
grobkaba gröberdaha kaba
hartsert härterdaha sert
junggenç jüngerdaha genç
kaltsoğuk kälterdaha soğuk
krankhasta kränkerdaha hasta
scharfkeskin schärferdaha keskin
starkkuvvetli stärkerdaha kuvvetli
Der Komperativ

❗ -er ile biten sıfatların -er ekinden önce ünlü varsa “Komperativ” yapılırken bu -e harfleri düşer. Ancak ünlü bir harf yoksa -e kalabilir. Örneğin:

teuerpahalı teurerdaha pahalı
sauerekşi saurerdaha ekşi
leckerlezzetli leck(e)rerdaha lezzetli
bitteracı bitt(e)rerdaha acı
Der Komperativ

❗ -el ile biten sıfatlar “Komperativ” yapılırken -e harfi düşer. Aşağıdaki sıfatları inceleyiniz:

dunkelkoyu dunklerdaha koyu
edeldeğerli edlerdaha değerli
nobelsoylu noblerdaha soylu
komfortabelrahat komfortablerdaha rahat
Der Komperativ

❗ Tıpkı fiillerde olduğu gibi sıfatlarda da düzensizlik vardır. Bunları ezberlemek gerekmektedir. Bakınız:

gutiyi besserdaha iyi
hochyüksek höherdaha yüksek
nahyakın näherdaha yakın
vielçok mehrdaha çok

“Als” Kullanımı

Herhangi bir şeyi diğer bir başka şeyle kıyaslarken kullandığımız Türkçedeki “-den/dan” eki Almancada ilgili sıfattan sonra gelen als ile sağlanır.

🇩🇪 Johann ist älter als Thomas.
🇹🇷 Johann, Thomas’tan daha yaşlıdır.
🇩🇪 Mein Wagen fährt schneller als deiner.
🇹🇷 Benim arabam seninkinden daha hızlı gidiyor.
🇩🇪 Der Hund ist größer als die Katze.
🇹🇷 Köpek kediden daha büyüktür.
🇩🇪 Antalya ist schöner als Ankara.
🇹🇷 Antalya Ankara’dan daha güzel.
🇩🇪 Mein Handy ist besser als dein Handy.
🇹🇷 Benim telefonum senin telefonundan daha iyi.
🇩🇪 Ich finde Theater besser als Kino.
🇹🇷 Bence tiyatro sinemadan daha iyidir.

Almancada “Superlativ” Yapılışı

Almancada “Superlativ”, diğerleri ile karşılaştırıldığında bir şey ya da birisinin en çok niteliğe sahip olduğunu söylemek için kullanılır ve iki farklı şekilde oluşturulabilmektedir.

Almancada “Superlativ” Formunun Yüklem Olarak Kullanımı

İlk yöntemde mukayese yalnızca sıfatlar kullanılarak yapılır. Bunun için bir sıfatın temel biçimine “-(e) sten” eklenir. Tıpkı Türkçede “en zayıf, en küçük,…” gibi üstünlük karşılaştırmalarında kullandığımız “en” kelimesine benzer bir ifade Almancada “am kelimesi ile anlatılır.

kleinküçük kleinerdaha küçük am kleinstenen küçük
schöngüzel schönerdaha güzel schönstenen güzel
Der Komperativ

🇩🇪 Eine Katze ist schnell.
🇹🇷 Kedi hızlıdır.
🇩🇪 Ein Hund ist schneller.
🇹🇷 Köpek daha hızlıdır.
🇩🇪 Ein Leopard ist am schnellsten.
🇹🇷 Leopar en hızlısıdır.

❗ Benzer şekilde kökünde a, o, u gibi ünlü harflerden olan tek heceli sıfatların büyük çoğunluğu Superlativ yapılırken sahip oldukları sesli harfleri ä, ö, ü şeklinde Umlaut olur. Yaygın olarak kullanılan aşağıdaki tabloda derlenmiştir:

alt
yaşlı
älter
daha yaşlı
am ältesten
en yaşlı
lang
uzun
länger
daha uzun
am längsten
en uzun.
kurz
kısa
kürzer
daha kısa
am kürzesten
en kısa
gross
büyük
grösser
daha büyük
am grössten
en büyük
arm
fakir
ärmer
daha fakir
am ärmsten
en fakir
warm
sıcak
wärmer
daha sıcak
am wärmsten
en sıcak
krank
hasta
kränker
daha hasta
am kränksten
en hasta
schwach
kuvvetsiz
schwächer
daha kuvvetsiz
am schwächsten
en kuvvetsiz
klug
akıllı
klüger
daha akıllı
am klügsten
en akıllı
dumm
aptal
dümmer
daha aptal
am dümmsten
en aptal
jung
genç
jünger
daha genç
am jüngsten
en genç

❗ Sonu -d, -t, -tz, -s, -sch -ß, -x ve -z ile biten sıfatların büyük çoğunluğu Superlativ yapılırken gelen -sten takısıyla sıfat arasına bir -e eki daha alır.

weit
uzak
weiter
daha uzak
am weitesten
en uzak
berühmt
meşhur
berühmter
daha meşhur
am berühmtesten
en meşhur
heiss
sıcak
heisser
daha sıcak
am heissesten
en sıcak
bunt
renkli
bunter
daha renkli
am buntesten
en renkli
bekannt
tanınmış
bekannter
daha tanınmış
am bekanntesten
en tanınmış
leicht
hafif
leichter
daha hafif
am leichtesten
en hafif
neu
yeni
neuer
daha yeni
am neuesten
en yeni
treu
sadık
treuer
daha sadık
am treuesten
en sadık

❗ “Superlativ” olurken düzensiz değişim gösteren sıfatlar aşağıda derlenmiştir:

gutiyi besserdaha iyi am bestenen iyi
hochyüksek höherdaha yüksek am höhstenen yüksek
nahyakın näherdaha yakın am nächstenen yakın
vielçok mehrdaha çok am meistenen çok
Almancada Sıfatların Mukayesesi

❗ Almancada çoğu sıfat derecelendirilebilir; yani bir şeyin başka bir şeye göre daha fazla veya daha az olduğunu belirtmek için kullanılabilirler. Ancak, bazı sıfatlar kesin veya mutlak anlamları olduğu için derecelendirilemezler. Örneğin:

totölü
schwangerhamile
einzigartigbenzersiz
maximalmaksimum
minimalminimum
Almancada Sıfatların Mukayesesi

Almancada “Superlativ” Formunun İsimle Birlikte Kullanımı

İkinci yöntemde ise sıfat isimle beraber kullanılır. İlgili sıfat karşılaştırmanın yapılacağı isimden hemen önce gelir ve temel sıfat biçimine “-(e)ste” düzenli sıfatsal eki sıfata eklenir. Ayrıca sıfatın önüne ilgili ismin belirli artikeli (der, die, das) getirilir. Böylesi durumlarda haliyle “am” eki kullanılmaz. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇩🇪 Anna ist das fleißigste Mädchen im Unterricht.
🇹🇷 Anna sınıfın en çalışkan kızıdır.
🇩🇪 Usain Bolt ist der schnellste Läufer.
🇹🇷 Usain Bolt en hızlı koşucudur.
🇩🇪 Du bist der beste Freund der Welt.
🇹🇷 Sen dünyanın en iyi arkadaşısın.
🇩🇪 Ararat ist der höchste Berg der Türkei.
🇹🇷 Ağrı Dağı Türkiye’nin en yüksek dağıdır.
🇩🇪 İstanbul ist die grösste Stadt der Türkei.
🇹🇷 İstanbul, Türkiye’nin en büyük şehridir.

❗ Almancada “hoch” (yüksek) sıfatının nevi şahsına münhasır diyebileceğimiz bir özelliği vardır. Kendisinin “Komperativ”, “Superlativ” ve “Sıfat tamlamaları” (sıfat çekimi) yapılırkenki kullanımında “c” harfi düşer. Örneğin:

 • Positiv:
  • 🇩🇪 Das Gebäude ist sehr hoch.
  • 🇹🇷 Bina çok yüksek.
 • Komperativ:
  • 🇩🇪 Mein Haus ist höher.
  • 🇹🇷 Benim evim daha yüksek.
 • Superlativ:
  • 🇩🇪 Das ist der höchste Berg in der Türkei.
  • 🇹🇷 Bu Türkiye’nin en yüksek dağı.
 • Sıfat tamlaması olarak kullanımında:
  • 🇩🇪 Der hohe Hügel.
  • 🇹🇷 Yüksek tepe.
  • 🇩🇪 Ich sitze auf einem hohen Stuhl.
  • 🇹🇷 Yüksek bir sandalyede oturuyorum.

Sıfat tamlamalarını yapabilmek adına sıfat çekimlerini çalışmanız gerekir. Uzun bir konu olduğu için ayrı bir derste anlatılmıştır.

Almancada “So +…+ wie” Kullanımı

İki ismi karşılaştırırken birinci ismin ikinci isim kadar o sıfata sahip olduğunu söylemek isteyebiliriz. Türkçede “… kadar” ile yapılan bu karşılaştırma Almancada “so … wie” arasına sıfatın birinci hali gelirken getirilir. Örneğin:

klein
küçük
so klein wie …
… kadar küçük
gross
büyük
so groß wie …
… kadar büyük
Almancada Sıfatların Mukayesesi

🇩🇪 Heute ist es so warm wie gestern.
🇹🇷 Bugün dün kadar sıcak.
🇩🇪 Antalya ist nicht so groß wie İstanbul.
🇹🇷 Antalya, İstanbul kadar büyük değildir.
🇩🇪 Gimli ist genau so stur wie sein Vater.
🇹🇷 Gimli babası kadar inatçıdır.

Umarım sunulan bilgiler hem yararlı olmuş hem de anlaşılır bir şekilde ifade edilmiştir. Herhangi bir noktada belirsizlik yaşarsanız, bir hata bulduğunuzu düşünürseniz, bir kelimenin yanlış yazıldığını fark ederseniz, lütfen yorum yaparak bunu belirtiniz. Zira ne kadar dikkatli hazırlanmış olursa olsun, hataların yapılabildiğini fark edebiliyoruz. Görüşleriniz ve katkılarınız, bu tür hataları düzeltmemiz için büyük önem taşıyor. İyi çalışmalar dilerim. ❤️

19 Yorum

 1. Heute ist es so warm wie gestern. (sondan 3.cümle) burda es niye var? görevi(zarf,sıfat…) ve anlamı nedir?

  1. Heute ist das Wetter so warm wie gestern.
   es=das Wetter
   “Wie spaet ist es?” Cümlesinde “es” zamirinin “das Uhr” kelimesini temsil ettiği gibi.

 2. merhaba, galiba superlativ bölümünde schöner kelimesi schönsten olarak düzeltilmeli. teşekkür ederim emeğinize sağlık

 3. Selamlar. Gayet hoş olmuş site. Tebrikler.

  hoch – höher – am höchsten

  Hoch sadece yalın halde kullanılır.
  Das Gebäude ist sehr hoch.

  Sıfat tamlaması kullanımında “c” harfi düşer.
  Der hohe Hügel.
  Ich sitze auf einem hohen Stuhl.

  Küçük bir katkı sunmak istedim. Kolaylıklar

  1. Merhabalar, sağladığınız geri bildirim ve eklemeler için çok teşekkür ederiz. İlgili ve faydalı bir bilgi sağladınız.

   Belirttiğiniz gibi “hoch” (yüksek) sıfatının öyle bir özelliği vardır.

   Yalın halde:
   Das Gebäude ist sehr hoch. (Bina çok yüksek.)

   ⭐ Sıfat tamlaması kullanımında:
   Der hohe Hügel. (Yüksek tepe.)
   Ich sitze auf einem hohen Stuhl. (Yüksek bir sandalyede oturuyorum.)

   ⭐ Karşılaştırma halinde:
   Mein Haus ist höher. (Benim evim daha yüksek.)

   ⭐ En üst derece (superlatif) kullanımında:
   Das ist der höchste Berg in der Türkei. (Bu Türkiye’nin en yüksek dağı.)

   Bu tür bilgilerin paylaşılması, dil öğrenme sürecini daha anlaşılır bir hale getirmekte. Bu nedenle değerli katkınız için tekrar tekrar çok teşekkür ederim ❤️.

 4. Emeğinize sağlık bir sorum olacak superlativ kullanımı örneklerinde bazı cümlelerde sondaki “n” harfi düşüyor bunun sebebi nedir acaba? Örneğin “Der Chiemsee ist der schönste See der Region.” cümlesinde neden “schönsten” demiyoruz?

  1. Sorunuz için teşekkürler. Belirli ve belirsiz artikel kullanımına ve ismin cinsiyet, sayı ve hal durumuna (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) dikkat etmek gerekir.

   “Der Chiemsee ist der schönste See der Region.” cümlesinde, “schönste” kelimesi doğrudan “See” ismiyle ilişkili olup Nominativ durumda olduğu için ekstra “-n” eki almamıştır.

   Eğer örneğimiz: “Ich sehe den schönsten See der Region.” şeklinde olsaydı, “der schönste See der Region.” ifadesi Akkusativ bir halde olacaktı ve haliyle -n eki alacaktı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏