A1 Seviye

Almancada Sayılar

Almancada Sayılar konusu Almancada öğrenilmesi başta ezber gibi görünse de aslında oldukça akılda kalıcı bir mantığı vardır. Ortalama yirmi sayının ezberlenmesi ve öğrenilmesi ile tüm sayıların okunuşlarına ve yazımlarına kısa sürede hakim olunabilinir.

Almancada Sayılar: Die Zahlen

Almancada sayılar kategorize edilerek anlatılacaktır.

Almancada İlk 19 Sayının Yazılışı

null sıfır0 zehnon10
einsbir1 elfon bir11
zweiiki2 zwölfon iki12
dreiüç3 dreizehnon üç13
vierdört4 vierzehnon dört14
fünfbeş5 fünfzehnon beş15
sechsaltı6 sechzehnon altı16
siebenyedi7 siebenzehnon yedi17
acht
sekiz
8 achtzehnon sekiz18
neundokuz9 neunzehnon dokuz19
Almancada Sayılar: 0-19 Arası

Yukarıda dikkatli incelendiğinde özellikle oniki ve on dokuz arasında bulunan sayıların belirli bir düzende yazıldığını görebilirsiniz. Bu düzen yirmiden sonra da devam etmektedir.

İlgili bir notu belirtelim, Türkçede çift haneli TDK’ya göre sayılar ayrı ayrı yazılır.

Ayrıca eins Almancadaki belirsiz artikellerden olan “ein” ile karıştırılmamalıdır. Burada matematiksel bir ifade olan 1 anlamında kullanılmaktadır.

Almancada 20 ile 100 Arasındaki Sayıların Yazılışı

Almancada yüze kadar olan sayıların yapılışı Türkçeye nazaran farklıdır. Türkçede birler hanesi onlar hanesinden sonra gelir, “otuziki, kırküç, ellibeş,… gibi”. Almancada ise durum bunun tam aksidir. Birler hanesi onlar hanesinden önce gelir, yani yukarıda örnek olarak verilen sayıların Almancalarını kelimesi kelimesine Türkçeye çevirirsek şöyle olur; “iki ve otuz, üç ve yirmi, beş ve otuz gibi.

Ezberin temel mantığı görüldüğü üzere kolaydır.

zwanzigyirmi20 dreissigotuz30
einundzwanzigyirmi bir21 einundreissigotuz bir31
zweiundzwanzigyirmi iki22 zweiundreissigotuz iki32
dreiundzwanzigyirmi üç23 dreiundreissigotuz üç33
vierundzwanzigyirmi dört24 vierundreissigotuz dört34
fünfundzwanzigyirmi beş25 fünfundreissigotuz beş35
sechsundzwanzigyirmi altı26 sechsundreissigotuz altı36
siebenundzwanzigyirmi yedi27 siebenundreissigotuz yedi37
achtundzwanzigyirmi sekiz28 achtundreissigotuz sekiz38
neunundzwanzigyirmi dokuz29 neunundreissigotuz dokuz39
Almancada 20 ile 100 Arasındaki Sayıların Yazılışı

Sayıların 20’den sonra mantığı görüldüğü üzere benzer yapıdadır. Hepsini tek tek yazmak yerine şimdi sadece onar onar artış şeklinde vereceğiz;

vierzigkırk40
fünfzigelli50
sechszigaltmış60
siebzigyetmiş70
achtzigseksen80
neunzigdoksan90
hundertyüz100
einhundertyüz100
Almancada Sayıların Yazılışı: 40 – 100

Almancada 100’den Sonraki Sayıların Yazılışı

Einhundertundeinsyüz bir101
hundertzweiyüz iki102
hundertdreiyüz üç103
hundertvieryüz dört104
hundertfünfyüz beş105
hundertzehnyüz on110
hundertzwanzigyüz yirmi120
hundertfünfzigyüz elli150
zweihundertiki yüz200
dreihundertdreiunddreissigüç yüz otuz üç333
vierhundertfünfundzwanzigdört yüz yirmi beş425
fünfhundertbeş yüz500
siebenhundertyedi yüz700
neunhundertneunundneunzigdokuz yüz doksan dokuz999
eintausendbin1000
eintausendundeinsbin bir1001
eintausendzweihundert achtundneunzigbin iki yüz doksan sekiz1298
dreissigtausendfünfhundertvierzehnotuz bin beş yüz on dört30514
hunderttausendyüz bin100,000
einhunderttausendyüz bin100,000
million bir milyon1,000,000
eine Millionbir milyon1,000,000
milliardemilyar1,000,000,000
eine milliardebir milyar1,000,000,000
billion trilyon1,000,000,000,000
eine billion bir trilyon1,000,000,000,000
Almancada Sayıların Yazılışı: 101 : 1 Trilyon Arası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu