B1 Seviye

Almancada Sıfat Tamlamaları

Almancada sıfat tamlamaları sıfatlar konu anlatımında temel düzeyde anlatılmıştı. Konuyu özetleyecek olursak;

DerDieDas
TEKİL

ÇOĞUL
der kleine Apfel

die kleinen Äpfel
das große Buch

die großen Buch
die offene Tür

die offenen Tür
EINEINEINE
TEKİLein kleiner Apfelein großes Bucheine offene Tür
Sıfat Tamlamaları Özet

Almancada Sıfat Tamlamaları

İşaret Zamirleriyle Almancada Sıfat Tamlamaları Yapmak

Dieser, diese, dieses ve jener, jene, jenes ile yapılan sıfat tamlamaları da aynı mantıkta yapılır. Yani bunlarda da sıfatların tekil ve çoğul halde aldıkları takılar aynıdır.

DieserDieseDieses
Tekildieser rote Tisch
bu kırmızı masa
diese kleine Mappe
bu küçük çanta
dieses grüne Buch
bu yeşil kitap
DieseDieseDiese
Çoğuldiese roten Tische
bu kırmızı masalar
diese kleinen Mappen
bu küçük çantalar
diese grünen Bücher
bu yeşil kitaplar
Almancada Sıfat Tamlamaları: İşaret Zamirleri

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere dieser, diese veya dieses arasına giren sıfat eğer isim tekilse -e takısı, isim çoğulsa -en takısı alır.

JenerJeneJenes
Tekiljener rote Tisch
şu kırmızı masa
jene kleine Mappe
şu küçük çanta
jenes grüne Buch
şu yeşil kitap
JenerJenerJener
Çoğuldiese roten Tische
şu kırmızı masalar
diese kleinen Mappen
şu küçük çantalar
jene grünen Bücher
şu yeşil kitaplar
Almancada Sıfat Tamlamaları: İşaret Zamirleri

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü üzere jener, jene veya jenes arasına giren sıfat eğer isim tekilse -e takısı, isim çoğulsa -en takısı alır.

İyelik Zamirleri ile Almancada Sıfat Tamlamaları

Mülkiyet sıfatlarıyla yapılan sıfat tamlamalarında da sıfatların aldıkları takılar aynıdır. Yalnız çoğul değişiktir.

Artikeli der olan isimlerin önünde bulunan mülkiyet sıfatlarıyla (mein, dein, sein,… gibi) yapılan tamlamalarda sıfat -er takısı alır.

Artikeli das olan isimlerle kullanılan mülkiyet sıfatlarıyla (gene mein, dein, sein,…) yapılan tamlamalarda sıfata -es eklenir.

Artikeli die olan isimlerin önüne gelen mülkiyet sıfatlarıyla (meine, deine, seines… gibi) bir tamlama yapılırsa, sıfat -e takısı alır.

Çoğul isimlerin önüne artikeli die olan isimlerle kullanılan mülkiyet sıfatlarının (yani meine, deine, seine,… gibi) gelir. Böyle çoğul halde bulunan mülkiyet sıfatları ve isimlerle yapılan sıfat tamlamalarındaysa sıfat daima -en takısı alır.

Tekil Halde

DerDieDas
mein kleiner Hund
küçük köpeğim
meine neue Vase
yeni vazom
mein altes Haus
eski evim
dein kleiner Hund
küçük köpeğin
deine neue Vase
yeni vazon
dein altes Haus
eski evin
sein kleiner Hund
küçük köpeği
seine neue Vase
yeni vazosu
sein altes Haus
eski evi
ihr kleiner Hund
küçük köpeği
ihre neue Vase
yeni vazosu
ihr altes Haus
eski evi
sein kleiner Hund
küçük köpeği
seine neue Vase
yeni vazosu
sein altes Haus
eski evi
unser kleiner Hund
küçük köpeğimiz
unsere neue Vase
yeni vazomuz
unser altes Haus
eski evimiz
euer kleiner Hund
küçük köpeğiniz
eure neue Vase
yeni vazonuz
euer altes Haus
eski eviniz
ihr kleiner Hund
küçük köpeği
ihre neue Vase
yeni vazosu
ihr altes Haus
eski evi
Ihr kleiner Hund
küçük köpeğiniz
Ihre neue Vase
yeni vazonuz
Ihr altes Haus
eski eviniz
Almancada Sıfat Tamlamaları

Çoğul Halde

DieDieDie
meine kleinen Hunde
küçük köpeklerim
meine neuen Vasen
yeni vazolarım
meine alten Häuser
eski evlerim
deine kleinen Hund
küçük köpeklerin
deine neuen Vase
yeni vazoların
deine alten Häuser
eski evlerin
seine kleinen Hund
küçük köpekleri
seine neuen Vase
yeni vazoları
seine alten Häuser
eski evleri
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri
ihre neuen Vase
yeni vazoları
ihre alten Häuser
eski evleri
seine kleinen Hund
küçük köpekleri
seine neuen Vase
yeni vazoları
seine alten Häuser
eski evleri
unsere kleinen Hund
küçük köpeklerimiz
unsere neuen Vase
yeni vazolarımız
unsere alten Häuser
eski evlerimiz
eure kleinen Hund
küçük köpekleriniz
eure neuen Vase
yeni vazolarınız
eure alten Häuser
eski evleriniz
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri
ihre neuen Vase
yeni vazoları
ihre alten Häuser
eski evleri
Ihre kleinen Hund
küçük köpekleriniz
Ihre neuen Vase
yeni vazolarınız
Ihre alten Häuser
eski evleriniz
Almancada Sıfat Tamlamaları

Örnekler

Eure schwarzen Hüte liegen auf dem Tisch.
Siyah şapkalannız masanın üstünde bulunuyor.
Ein schwerer Karren kommt in den Garten.
Ağır bir araba bahçeye geliyor.
Jener fleissige Schüler arbeitet abends zwei Stunden.
Şu çalışkan öğrenci akşamlan iki saat çalışır.
Mein neuer Lehrer kennt meinen Vater nicht.
Yeni öğretmenim babamı tammıyor.
Können die Stundenten diese schwere Geschichte in Deutsch erzählen?
Öğrenciler bu zor hikayeyi Almanca anlatabilirler mi?
Almancada Sıfat Tamlamaları: Örnekler

Almancada Sıfat Tamlamaları ile İ-Hali

Belirli Artikellerle Yapılan Almancada Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

Artikeli die ve das olan isimlerle yapılan sıfat tamlamalan i-halinde de aynı kalırlar. Başka bir deyimle die ve das’la yapılmış yalın haldeki sıfat tamlamaları hiç değişmeden i-hali görevi de görürler.

Artikeli der olan bir isimle yapılmış sıfat tamlaması i-haline getirilirken önce artikeli den yapılır ardından da bu artikelle isim arasındaki sıfata -n veya -en takısı eklenir.

DerDieDas
der rote Apfel
kırmızı elma

den roten Apfel
kırmızı elmayı
die rote Mappe
kırmızı çanta

die rote Mappe
kırmızı çantayı
das rote Auto
kırmızı araba

das rote Auto
kırmızı arabayı
der faule Schüler
tembel öğrenci

den faulen Schüler
tembel öğrenciyi
die shöne Frau
güzel kadın

die schöne Frau
güzel kadını
das gute Buch
iyi kitap

das gute Buch
iyi kitabı
Belirli Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

Belirsiz Artikellerle Yapılan Almancada Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

Der artikeli yerine ismin önünde ein bulunuyorsa sıfat tamlaması i-haline girerken ein, einen olur ve sıfata da bir -n veya -en eklenir.

Das artikeli yerine ein bulunuyorsa ve die artikeli önünde eine bulunuyorsa hiç değişmeden i-hali görevini görürler.

Der – EinDie – EineDas – Ein
ein rote Apfel
bir kırmızı elma

einen roten Apfel
bir kırmızı elmayı
eine rote Mappe
bir kırmızı çanta

eine rote Mappe
bir kırmızı çantayı
ein rote Auto
bir kırmızı araba

ein rote Auto
bir kırmızı arabayı
Belirsiz Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

İşaret Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

Der artikeli yerine ismin önünde dieser veya jener bulunuyorsa, bunlar diesen veya jenen şekline getirilir ve sıfata da yine bir -n veya -en takısı eklenir.

Jene ve jenes’le yapılmış yalın haldeki sıfat tamlamaları ise hiç değişmeden i-hali görevini görürler.

Der – DieserDie – DieseDas – Dieses
dieser rote Apfel
bu kırmızı elma

diesen roten Apfel
bu kırmızı elmayı
diese rote Mappe
bu kırmızı çanta

diese rote Mappe
bu kırmızı çantayı
dieses rote Auto
bu kırmızı araba

dieses rote Auto
bu kırmızı arabayı
İşaret Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının İ-Hali
Der – JenerDie – JeneDas – Jenes
jener rote Apfel
şu kırmızı elma

jenen roten Apfel
şu kırmızı elmayı
jene rote Mappe
şu kırmızı çanta

jene rote Mappe
şu kırmızı çantayı
jenes rote Auto
şu kırmızı araba

jenes rote Auto
şu kırmızı arabayı
İşaret Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

İyelik (Sahiplik) Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

Artikeli der olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları i-haline sokulurken -en takısı alır ve ortadaki sıfata da -n veya -en eklenerek i-haline sokulur.

Artikeli die, das ve çoğul halde olanlar ise yine aynı yalın haldeki sıfat tamlamaları gibi kalarak, yani hiç değişmeden i-hali görevini de görürler.

Tekil Halde İyelik Zamirlerinin İ-Hali

DerDieDas
mein roter Apfel
kırmızı elmam

meinen roten Apfel
kırmızı elmamı
meine rote Mappe
kırmızı çantam

meine rote Mappe
kırmızı çantamı
mein rotes Auto
kırmızı arabam

mein rotes Auto
kırmızı arabamı
dein roter Apfel
kırmızı elman

deinen roten Apfel
kırmızı elmanı
deine rote Mappe
kırmızı çantan

deine rote Mappe
kırmızı çantanı
dein rotes Auto
kırmızı araban

dein rotes Auto
kırmızı arabanı
sein roter Apfel
kırmızı elması

seinen roten Apfel
kırmızı elmasını
seine rote Mappe
kırmızı çantası

seine rote Mappe
kırmızı çantasını
sein rotes Auto
kırmızı arabası

sein rotes Auto
kırmızı arabasını
ihr roter Apfel
kırmızı elması

ihren roten Apfel
kırmızı elmasını
ihre rote Mappe
kırmızı çantası

ihre rote Mappe
kırmızı çantasını
ihr rotes Auto
kırmızı arabası

ihr rotes Auto
kırmızı arabasını
sein roter Apfel
kırmızı elması

seinen roten Apfel
kırmızı elmasını
seine rote Mappe
kırmızı çantası

seine rote Mappe
kırmızı çantasını
sein rotes Auto
kırmızı arabası

sein rotes Auto
kırmızı arabasını
unser roter Apfel
kırmızı elmamız

unseren roten Apfel
kırmızı elmamızı
unsere rote Mappe
kırmızı çantamız

unsere rote Mappe
kırmızı çantamızı
unser rotes Auto
kırmızı arabamız

unser rotes Auto
kırmızı arabamızı
euer roter Apfel
kırmızı elmanız

euren roten Apfel
kırmızı elmanızı
eure rote Mappe
kırmızı çantanız

eure rote Mappe
kırmızı çantanızı
euer rotes Auto
kırmızı arabanız

euer rotes Auto
kırmızı arabanızı
ihr roter Apfel
kırmızı elması

ihren roten Apfel
kırmızı elmasını
ihre rote Mappe
kırmızı çantası

ihre rote Mappe
kırmızı çantasını
ihr rotes Auto
kırmızı arabası

ihr rotes Auto
kırmızı arabasını
Ihr roter Apfel
kırmızı elmanız

Ihren roten Apfel
kırmızı elmanızı
ihre rote Mappe
kırmızı çantanız

ihre rote Mappe
kırmızı çantanızı
Ihr rotes Auto
kırmızı arabanız

Ihr rotes Auto
kırmızı arabanızı
-İyelik (Sahiplik) Zamirleri Kullanılarak Yapılmış Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

Çoğul Halde İyelik Zamirlerinin İ-Hali

Der – DieDie – DieDas – Die
meine kleinen Hunde
küçük köpeklerim

meine kleinen Hunde
küçük köpeklerimi
meine neuen Vasen
yeni vazolarım

meine neuen Vasen
yeni vazolarımı
meine alten Häuser
eski evlerim

meine alten Häuser
eski evlerimi
deine kleinen Hund
küçük köpeklerin

deine kleinen Hund
küçük köpeklerini
deine neuen Vasen
yeni vazoların

deine neuen Vasen
yeni vazolarını
deine alten Häuser
eski evlerin

deine alten Häuser
eski evlerini
seine kleinen Hund
küçük köpekleri

seine kleinen Hund
küçük köpeklerini
seine neuen Vasen
yeni vazoları

seine neuen Vasen
yeni vazolarını
seine alten Häuser
eski evleri

seine alten Häuser
eski evlerini
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri

ihre kleinen Hund
küçük köpeklerini
ihre neuen Vasen
yeni vazoları

ihre neuen Vasen
yeni vazolarını
ihre alten Häuser
eski evleri

ihre alten Häuser
eski evlerini
seine kleinen Hund
küçük köpekleri

seine kleinen Hund
küçük köpeklerini
seine neuen Vasen
yeni vazoları

seine neuen Vasen
yeni vazolarını
seine alten Häuser
eski evleri

seine alten Häuser
eski evlerini
unsere kleinen Hund
küçük köpeklerimiz

unsere kleinen Hund
küçük köpeklerimizi
unsere neuen Vasen
yeni vazolarımız

unsere neuen Vasen
yeni vazolarımızı
unsere alten Häuser
eski evlerimiz

unsere alten Häuser
eski evlerimizi
eure kleinen Hund
küçük köpekleriniz

eure kleinen Hund
küçük köpeklerinizi
eure neuen Vasen
yeni vazolarınız

eure neuen Vasen
yeni vazolarınızı
eure alten Häuser
eski evleriniz

eure alten Häuser
eski evlerinizi
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri

ihre kleinen Hund
küçük köpeklerini
ihre neuen Vasen
yeni vazoları

ihre neuen Vasen
yeni vazolarını
ihre alten Häuser
eski evleri

ihre alten Häuser
eski evlerini
Ihre kleinen Hund
küçük köpekleriniz

Ihre kleinen Hund
küçük köpeklerinizi
Ihre neuen Vasen
yeni vazolarınız

Ihre neuen Vasen
yeni vazolarınızı
Ihre alten Häuser
eski evleriniz

Ihre alten Häuser
eski evlerinizi
İyelik (Sahiplik) Zamirleri Kullanılarak Yapılmış Sıfat Tamlamalarının İ-Hali

Almancada Sıfat Tamlamaları ile E-Hali

Belirli Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının E-Hali

Sıfat tamlamalarının e-halinde isimle artikel arasına giren sıfat tekilde ve çoğulda mutlaka -en veya -n takısı alır. Bu arada ismin artikeli de e-halindeki durumuna getirilir.

DerDieDas
Yalın Halider gute Mann
iyi adam
die kleine Katze
küçük kedi
das rote Buch
kırmızı kitap
E – Halidem guten Mann
iyi adama
der kleinen Katze
küçük kediye
dem roten Buch
kırmızı kitaba
DieDieDie
Çoğul die guten Männern
iyi adamlar
die kleinen Katzen
küçük kediler
die roten Büchern
kırmızı kitaplar
Çoğul E-Haliden guten Männern
iyi adamlara
den kleinen Katzen
küçük kedilere
den roten Büchern
kırmızı kitaplara
Sıfat Tamlamalarının E-Hali

Belirsiz Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının E-Hali

Der artikeli yerine ismin önünde ein bulunuyorsa sıfat tamlaması e-haline girerken ein, einem olur ve sıfata da bir -n veya -en eklenir.

Das artikeli yerine ein bulunuyorsa sıfat tamlaması e-haline girerken ein, einem olur ve sıfata da bir -n veya -en eklenir.

Die artikeli önünde eine bulunuyorsa sıfat tamlaması e-haline girerken eine, einer olur ve sıfata da bir -n veya -en eklenir.

Der – EinDie – EineDas – Ein
Yalın Halein guter Mann
iyi bir adam
eine kleine Katze
küçük bir kedi
ein rotes Buch
kırmızı bir kitap
E-Halieinem guten Mann
iyi bir adama
einer kleinen Katze
küçük bir kediye
einem roten Buch
kırmızı bir kitaba
Belirsiz Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının E-Hali

İşaret Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının E-Hali

Der artikeli yerine ismin önünde dieser veya jener bulunuyorsa, bunlar diesem veya jenem şekline getirilir ve sıfata da yine bir -n veya -en takısı eklenir.

Die artikeli yerine ismin önünde diese ve Jene bulunuyorsa, bunlar dieser ve jener şekline getirilir ve sıfata da yine bir -n veya -en takısı eklenir.

Das artikeli yerine ismin önünde dieses ve jenes bulunuyorsa, bunlar dieses ve jenes şekline getirilir ve sıfata da yine bir -n veya -en takısı eklenir.

Der – DieserDie – DieseDas – Dieses
Yalın Haldieser gute Mann
bu iyi adam
diese kleine Katze
bu küçük kedi
dieses rote Buch
bu kırmızı kitap
E-Halidiesem guten Mann
bu iyi adama
dieser kleinen Katze
bu küçük kediye
diesem roten Buch
bu kırmızı kitaba
Dieser –> DieseDiese –> DieseDiese –> Diese
Çoğuldiese guten Männer
bu iyi adamlar
diese kleinen Katzen
bu küçük kediler
diese roten Bücher
bu kırmızı kitaplar
Çoğul E-Halidiesen guten Männer
bu güzel adamlara
diesen kleinen Katzen
bu küçük kedilere
diesen roten Bücher
bu kırmızı kitaplara
Der –> JenerDie –> JeneDas –> Jenes
Yalın Haljener gute Mann
şu iyi adam
jene kleine Katze
şu küçük kedi
jenes rote Buch
şu kırmızı kitap
E-Halijenem guten Mann
şu iyi adama
jener kleinen Katze
şu küçük kediye
jenem roten Buch
şu kırmızı kitaba
Der –> JeneDie –> JeneDas –> Jene
Çoğul jene guten Männer
şu iyi adamlar
jene kleinen Katzen
şu küçük kediler
jene roten Bücher
şu kırmızı kitaplar
Çoğul E-Halijenen guten Männer
şu iyi adamlara
jenen kleinen Katzen
şu küçük kedilere
jenen roten Bücher
şu kırmızı kitaplara
İşaret Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının E-Hali

İyelik Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının E-Hali

Artikeli der olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları e-haline sokulurken -em takısı alır ve sıfata da yine -n veya -en eklenir.

Artikeli die olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları e-haline sokulurken -er takısı alır ve sıfata da yine -n veya -en eklenir.

Artikeli das olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları e-haline sokulurken -em takısı alır ve sıfata da yine -n veya -en eklenir.

Çoğul halde olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları e-haline sokulurken -en takısı alır ve sıfata da yine -n veya -en eklenir.

Tekil Halde İyelik Zamirlerinin E-Hali

DerDieDas
mein roter Apfel
kırmızı elmam

meinem roten Apfel
kırmızı elmama
meine rote Mappe
kırmızı çantam

meiner roten Mappe
kırmızı çantama
mein rotes Auto
kırmızı arabam

meinem roten Auto
kırmızı arabama
dein roter Apfel
kırmızı elman

deinem roten Apfel
kırmızı elmana
deine rote Mappe
kırmızı çantan

deiner roten Mappe
kırmızı çantana
dein rotes Auto
kırmızı araban

deinem roten Auto
kırmızı arabana
sein roter Apfel
kırmızı elması

seinem roten Apfel
kırmızı elmasına
seine rote Mappe
kırmızı çantası

seiner roten Mappe
kırmızı çantasına
sein rotes Auto
kırmızı arabası

seinem roten Auto
kırmızı arabasına
ihr roter Apfel
kırmızı elması

ihrem roten Apfel
kırmızı elmasına
ihre rote Mappe
kırmızı çantası

ihrer roten Mappe
kırmızı çantasına
ihr rotes Auto
kırmızı arabası

ihrem roten Auto
kırmızı arabasına
sein roter Apfel
kırmızı elması

seinem roten Apfel
kırmızı elmasına
seine rote Mappe
kırmızı çantası

seiner roten Mappe
kırmızı çantasına
sein rotes Auto
kırmızı arabası

seinem roten Auto
kırmızı arabasına
unser roter Apfel
kırmızı elmamız

unserem roten Apfel
kırmızı elmamıza
unsere rote Mappe
kırmızı çantamız

unserer roten Mappe
kırmızı çantamıza
unser rotes Auto
kırmızı arabamız

unserem roten Auto
kırmızı arabamıza
euer roter Apfel
kırmızı elmanız

eurem roten Apfel
kırmızı elmanıza
eure rote Mappe
kırmızı çantanız

eurer roten Mappe
kırmızı çantanıza
euer rotes Auto
kırmızı arabanız

eurem roten Auto
kırmızı arabanıza
ihr roter Apfel
kırmızı elması

ihrem roten Apfel
kırmızı elmasına
ihre rote Mappe
kırmızı çantası

ihrer roten Mappe
kırmızı çantasına
ihr rotes Auto
kırmızı arabası

ihrem roten Auto
kırmızı arabasına
Ihr roter Apfel
kırmızı elmanız

Ihrem roten Apfel
kırmızı elmanıza
ihre rote Mappe
kırmızı çantanız

ihrer roten Mappe
kırmızı çantanıza
Ihr rotes Auto
kırmızı arabanız

Ihrem roten Auto
kırmızı arabanıza
İyelik (Sahiplik) Zamirleri Kullanılarak Yapılmış Sıfat Tamlamalarının E-Hali

Çoğul Halde İyelik Zamirlerinin E-Hali

Der – DieDie – DieDas – Die
meine kleinen Hunde
küçük köpeklerim

meinen kleinen Hunde
küçük köpeklerime
meine neuen Vasen
yeni vazolarım

meinen neuen Vasen
yeni vazolarıma
meine alten Häuser
eski evlerim

meinen alten Häuser
eski evlerime
deine kleinen Hund
küçük köpeklerin

deinen kleinen Hund
küçük köpeklerine
deine neuen Vasen
yeni vazoların

deinen neuen Vasen
yeni vazolarına
deine alten Häuser
eski evlerin

deinen alten Häuser
eski evlerine
seine kleinen Hund
küçük köpekleri

seinen kleinen Hund
küçük köpeklerine
seine neuen Vasen
yeni vazoları

seinen neuen Vasen
yeni vazolarına
seine alten Häuser
eski evleri

seinen alten Häuser
eski evlerine
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri

ihren kleinen Hund
küçük köpeklerine
ihre neuen Vasen
yeni vazoları

ihren neuen Vasen
yeni vazolarına
ihre alten Häuser
eski evleri

ihren alten Häuser
eski evlerine
seine kleinen Hund
küçük köpekleri

seinen kleinen Hund
küçük köpeklerine
seine neuen Vasen
yeni vazoları

seinen neuen Vasen
yeni vazolarına
seine alten Häuser
eski evleri

seinen alten Häuser
eski evlerine
unsere kleinen Hund
küçük köpeklerimiz

unseren kleinen Hund
küçük köpeklerimize
unsere neuen Vasen
yeni vazolarımız

unseren neuen Vasen
yeni vazolarımıza
unsere alten Häuser
eski evlerimiz

unseren alten Häuser
eski evlerimize
eure kleinen Hund
küçük köpekleriniz

euren kleinen Hund
küçük köpeklerinize
eure neuen Vasen
yeni vazolarınız

euren neuen Vasen
yeni vazolarınıza
eure alten Häuser
eski evleriniz

euren alten Häuser
eski evlerinize
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri

ihren kleinen Hund
küçük köpeklerine
ihre neuen Vasen
yeni vazoları

ihren neuen Vasen
yeni vazolarına
ihre alten Häuser
eski evleri

ihren alten Häuser
eski evlerine
Ihre kleinen Hund
küçük köpekleriniz

Ihren kleinen Hund
küçük köpeklerinize
Ihre neuen Vasen
yeni vazolarınız

Ihren neuen Vasen
yeni vazolarınıza
Ihre alten Häuser
eski evleriniz

Ihren alten Häuser
eski evlerinize
İyelik (Sahiplik) Zamirleri Kullanılarak Yapılmış Sıfat Tamlamalarının E-Hali

Almancada Sıfat Tamlamaları ile İn-Hali

Belirli Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

Sıfat tamlamalarının in-halinde isimle artikel arasına giren sıfat tekilde ve çoğulda mutlaka -en veya -n takısı alır. Bu arada ismin artikeli de in-halindeki durumuna getirilir.

İn-halinde derdes şekline girer ve ismin sonuna –veya –es takısı eklenir.

İn-halinde dasdes şekline girer ve ismin sonuna –veya –es takısı eklenir.

İn-halinde die ise der şekline girer ve ismin sonuna bir şey almaz.

Çoğul isimler de aynı, artikeli die olan isimler gibi in-haline sokulur. Çoğul isimlerin önünde de die artikeli olduğundan, die artikeli in-halinde der şekline girer ve ismin sonuna hiçbir takı gelmez.

DerDieDas
Yalın Halider gute Mann
iyi adam
die kleine Katze
küçük kadın
das rote Buch
kırmızı kitap
İn – Halides guten Mannes
iyi adamın
der kleinen Katze
küçük kadının
des roten Buches
kırmızı kitabın
Der –> DieDie –> DieDas –> Die
Çoğul die guten Männern
iyi adamlar
die kleinen Katzen
küçük kediler
die roten Büchern
kırmızı kitaplar
Çoğul İn-Halider guten Männern
iyi adamların
der kleinen Katzen
küçük kedilerin
der roten Büchern
kırmızı kitapların
Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

Belirsiz Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

Der artikeli yerine ismin önünde ein bulunuyorsa sıfat tamlaması in-haline girerken ein, eines olur ve sıfata da bir -n veya -en eklenir.

Das artikeli yerine ein bulunuyorsa sıfat tamlaması in-haline girerken ein, eines olur ve sıfata da bir -n veya -en eklenir.

Die artikeli önünde eine bulunuyorsa sıfat tamlaması i-haline girerken eine, einer olur ve sıfata da bir -n veya -en eklenir.

Der – EinDie – EineDas – Ein
Yalın Halein guter Mann
iyi bir adam
eine kleine Katze
küçük bir kedi
ein rotes Buch
kırmızı bir kitap
E-Halieines guten Mannes
iyi bir adamın
einer kleinen Katze
küçük bir kedinin
eines roten Buches
kırmızı bir kitabın
Almancada Sıfat Tamlamaları: Belirsiz Artikellerle Yapılan Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

İşaret Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

Der artikeli yerine ismin önünde dieser veya jener bulunuyorsa, bunlar dieses veya jenes şekline getirilir ve sıfata da yine bir -n veya -en takısı eklenir. Önündeki isme de -s veya -es takısı getirilir.

Die artikeli yerine ismin önünde diese ve Jene bulunuyorsa, bunlar dieser ve jener şekline getirilir ve sıfata da yine bir -n veya -en takısı eklenir. Önündeki isme herhangi bir ek getirilmez.

Das artikeli yerine ismin önünde dieses ve jenes bulunuyorsa, bunlar aynı kalır ve sıfata da yine bir -n veya -en takısı eklenir. Önündeki isme de -s veya -es takısı getirilir.

Çoğul isimler de aynı, artikeli die olan isimlere gelen diese ve jene gibi in-haline sokulur. diese ve jene in-halinde dieser ve jener şekline girer ve ismin sonuna hiçbir takı gelmez.

Der – DieserDie – DieseDas – Dieses
Yalın Haldieser gute Mann
bu iyi adam
diese kleine Katze
bu küçük kedi
dieses rote Buch
bu kırmızı kitap
İn-Halidieses guten Mannes
bu iyi adamın
dieser kleinen Katze
bu küçük kedinin
dieses roten Buches
bu kırmızı kitabın
Diese –> DieserDiese –> DieserDiese –> Dieser
Çoğuldiese guten Männer
bu iyi adamlar
diese kleinen Katzen
bu küçük kediler
diese roten Bücher
bu kırmızı kitaplar
Çoğul İn-Halidieser guten Männer
bu güzel adamların
dieser kleinen Katzen
bu küçük kedilerin
dieser roten Bücher
bu kırmızı kitapların
Jener –> JenesJene –> JenerJenes
Yalın Haljener gute Mann
şu iyi adam
jene kleine Katze
şu küçük kedi
jenes rote Buch
şu kırmızı kitap
İn-Halijenes guten Mannes
şu iyi adamın
jener kleinen Katze
şu küçük kedinin
jenes roten Buches
şu kırmızı kitabın
Jene –> JenerJene –> JenerJene –> Jener
Çoğul jene guten Männer
şu iyi adamlar
jene kleinen Katzen
şu küçük kediler
jene roten Bücher
şu kırmızı kitaplar
Çoğul E-Halijener guten Männer
şu iyi adamların
jener kleinen Katzen
şu küçük kedilerin
jener roten Bücher
şu kırmızı kitapların
Almancada Sıfat Tamlamaları: İşaret Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

İyelik Zamirleri Kullanılmış Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

Artikeli der olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları in-haline sokulurken -es takısı alır ve sıfata da -n veya -en takısı eklenir. İsme ise -s veya -es takısı eklenir

Artikeli die olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları in-haline sokulurken -er takısı alır ve sıfata da -n veya -en takısı eklenir. İsme ise hiçbir ek getirilmez

Artikeli das olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları in-haline sokulurken -es takısı alır ve sıfata da -n veya -en eklenir. İsme ise -s veya -es takısı eklenir.

Çoğul halde olan iyelik (sahiplik) zamirleriyle yapılmış sıfat tamlamaları in-haline sokulurken -er takısı alır ve sıfata da yine -n veya -en eklenir. İsme ise hiçbir ek gelmez.

Tekil Haldeki İyelik Zamirlerinin İn-Hali

DerDieDas
mein roter Apfel
kırmızı elmam

meines roten Apfels
kırmızı elmamın
meine rote Mappe
kırmızı çantam

meiner roten Mappe
kırmızı çantamın
mein rotes Auto
kırmızı arabam

meines roten Autos
kırmızı arabamın
dein roter Apfel
kırmızı elman

deines roten Apfels
kırmızı elmanın
deine rote Mappe
kırmızı çantan

deiner roten Mappe
kırmızı çantanın
dein rotes Auto
kırmızı araban

deines roten Autos
kırmızı arabanın
sein roter Apfel
kırmızı elması

seines roten Apfels
kırmızı elmasının
seine rote Mappe
kırmızı çantası

seiner roten Mappe
kırmızı çantasının
sein rotes Auto
kırmızı arabası

seines roten Autos
kırmızı arabasının
ihr roter Apfel
kırmızı elması

ihres roten Apfels
kırmızı elmasının
ihre rote Mappe
kırmızı çantası

ihrer roten Mappe
kırmızı çantasına
ihr rotes Auto
kırmızı arabası

ihres roten Autos
kırmızı arabasının
sein roter Apfel
kırmızı elması

seines roten Apfels
kırmızı elmasının
seine rote Mappe
kırmızı çantası

seiner roten Mappe
kırmızı çantasının
sein rotes Auto
kırmızı arabası

seines roten Autos
kırmızı arabasının
unser roter Apfel
kırmızı elmamız

unseres roten Apfels
kırmızı elmamızın
unsere rote Mappe
kırmızı çantamız

unserer roten Mappe
kırmızı çantamızın
unser rotes Auto
kırmızı arabamız

unseres roten Autos
kırmızı arabamızın
euer roter Apfel
kırmızı elmanız

eures roten Apfels
kırmızı elmanızın
eure rote Mappe
kırmızı çantanız

eurer roten Mappe
kırmızı çantanızın
euer rotes Auto
kırmızı arabanız

eures roten Autos
kırmızı arabanızın
ihr roter Apfel
kırmızı elması

ihres roten Apfels
kırmızı elmasının
ihre rote Mappe
kırmızı çantası

ihrer roten Mappe
kırmızı çantasının
ihr rotes Auto
kırmızı arabası

ihres roten Autos
kırmızı arabasının
Ihr roter Apfel
kırmızı elmanız

Ihres roten Apfels
kırmızı elmanızın
ihre rote Mappe
kırmızı çantanız

ihrer roten Mappe
kırmızı çantanızın
Ihr rotes Auto
kırmızı arabanız

Ihres roten Autos
kırmızı arabanızın
Almancada Sıfat Tamlamaları: İyelik (Sahiplik) Zamirleri Kullanılarak Yapılmış Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

Çoğul Haldeki İyelik Zamirlerinin İn-Hali

Der – DieDie – DieDas – Die
meine kleinen Hunde
küçük köpeklerim

meiner kleinen Hunde
küçük köpeklerimin
meine neuen Vasen
yeni vazolarım

meiner neuen Vasen
yeni vazolarımın
meine alten Häuser
eski evlerim

meiner alten Häuser
eski evlerimin
deine kleinen Hund
küçük köpeklerin

deiner kleinen Hund
küçük köpeklerinin
deine neuen Vasen
yeni vazoların

deiner neuen Vasen
yeni vazolarının
deine alten Häuser
eski evlerin

deiner alten Häuser
eski evlerinin
seine kleinen Hund
küçük köpekleri

seiner kleinen Hund
küçük köpeklerinin
seine neuen Vasen
yeni vazoları

seiner neuen Vasen
yeni vazolarının
seine alten Häuser
eski evleri

seiner alten Häuser
eski evlerinin
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri

ihrer kleinen Hund
küçük köpeklerinin
ihre neuen Vasen
yeni vazoları

ihrer neuen Vasen
yeni vazolarının
ihre alten Häuser
eski evleri

ihrer alten Häuser
eski evlerinin
seine kleinen Hund
küçük köpekleri

seiner kleinen Hund
küçük köpeklerinin
seine neuen Vasen
yeni vazoları

seiner neuen Vasen
yeni vazolarının
seine alten Häuser
eski evleri

seiner alten Häuser
eski evlerinin
unsere kleinen Hund
küçük köpeklerimiz

unserer kleinen Hund
küçük köpeklerimizin
unsere neuen Vasen
yeni vazolarımız

unserer neuen Vasen
yeni vazolarımızın
unsere alten Häuser
eski evlerimiz

unserer alten Häuser
eski evlerimizin
eure kleinen Hund
küçük köpekleriniz

eurer kleinen Hund
küçük köpeklerinizin
eure neuen Vasen
yeni vazolarınız

eurer neuen Vasen
yeni vazolarınızın
eure alten Häuser
eski evleriniz

eurer alten Häuser
eski evlerinizin
ihre kleinen Hund
küçük köpekleri

ihrer kleinen Hund
küçük köpeklerinin
ihre neuen Vasen
yeni vazoları

ihrer neuen Vasen
yeni vazolarının
ihre alten Häuser
eski evleri

ihrer alten Häuser
eski evlerinin
Ihre kleinen Hund
küçük köpekleriniz

Ihrer kleinen Hund
küçük köpeklerinizin
Ihre neuen Vasen
yeni vazolarınız

Ihrer neuen Vasen
yeni vazolarınızın
Ihre alten Häuser
eski evleriniz

Ihrer alten Häuser
eski evlerinizin
Almancada Sıfat Tamlamaları: İyelik (Sahiplik) Zamirleri Kullanılarak Yapılmış Sıfat Tamlamalarının İn-Hali

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'( (Adblocker)

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelliyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.