Almancada Alfabe

Almancada Alfabe: Das deutsche Alphabet, Almanca‘nın yazımında kullanılan alfabedir. Latin alfabesinden türemiş olup 26 harf, üç umlaut ile bir eszetten oluşur.

Almancada Alfabe ve Harfler

Büyük HarfKüçük HarfOkunuşuBüyük HarfKüçük HarfOkunuşu
Aaa Nnen
Bbbe Ooo
Cctse Pppe
Ddde Qqku
Eee Rrer
Ffef Sses
Ggge Ttte
Hhha Uuu
Iii Vvfau
Jjyot Wwve
Kkka Xxiks
Llel Yyypsilon
Mmem Zztset
Ääe Üüü
Ööö ßßestset
Almancada Alfabe

Almancada Harfler

Alman alfabesindeki harflerin okunuşu yalnız bu harfler tek tek söylendiği zaman yukarıda gösterildiği gibidir. Kelime içinde okunuşları değişebilir. Bu değişikliklerin başlıcaları gösterilmeye çalışılmıştır. Ayrıca okunuşlarda bir sesli harfin sağında bulunan iki nokta (:) o sesin biraz uzunca okunacağını gösterir.

Almancada Sesli Harfler: a, e, i, o, u

Bu harflerin, e hariç hepsinin okunuşları Türkçedeki gibidir. E Kelimelerin sonundaki -l, -ln, -lst, -m, -n, -nd, -nt, -s veya -r, -rm,
-rn, -rt, -rst harflerinden önceki ve kelime sonuna gelen e harfi kapalı olarak, Türkçedeki ı sesli harfine benzer bir şekilde söylenir.

YazılışıAnlamı
bitten rica etmek
YazılışıAnlamı
Bauer çiftçi

-Diğer hallerde Türkçedeki e gibi okunur.

YazılışıAnlamı
Weg yol
YazılışıAnlamı
Telefon telefon

-Bunlardan başka ayni Türkçedeki gibi okunan ö ve ü harfleriyle a harfinin üzerinin noktalanmasıyla meydana gelen ä harfi de sesli harflerden sayılır.

YazılışıAnlamı
Käse peynir
ä Okunuşu
YazılışıAnlamı
wählen tercih etmek
ä Okunuşu

Almancada Birleşik Sesli Harfler

Bazı sesli harfler yan yana gelerek değişik sesler oluştururlar. Bu sesli harfler grubuna “Birleşik sesli harfler” denir.

ai, ei ikisi de “ay” gibi okunur.

YazılışıAnlamı
Mai mayıs
ai, ay, ei, ey Okunuşu
YazılışıAnlamı
klein küçük
ai, ay, ei, ey Okunuşu

äu, eu her ikisi de “oy” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
läuten çalmak
äu, eu Okunuşu
YazılışıAnlamı
heute bugün
äu, eu Okunuşu

ie uzun bir “i” gibi okunur.

YazılışıAnlamı
hier burada
ie Okunuşu

oe uzun bir “ö” gibi okunur.

YazılışıAnlamı
Goethe Goethe
oe Okunuşu

iki aynı sesli harf yanyana gelirse o hece uzun okunur.

YazılışıAnlamı
Haar saç
aynı sesli harfler yanyana gelirse
YazılışıAnlamı
Meer göl
aynı sesli harfler yanyana gelirse

Almancada Sessiz Harflerin Okunuşu

Sessiz harflerin çoğunluğu Türkçede olduğu gibi okunur. Bunların belli başlı istisnaları aşağıdaki gibidir.

c iki farklı durumda okunur; 1. Durum yalnız yabancı kelimelerde görünür, 2. Durum ise 1. Durum dışında kalan durumlarda kullanılır.

YazılışıAnlamı
Café kafe
c Okunuşu
YazılışıAnlamı
Celsius selsius
c Okunuşu

j “y” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Jahr yıl
j Okunuşu
YazılışıAnlamı
Jeder herkes
j Okunuşu

q “kv” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Quelle kaynak
q Okunuşu
YazılışıAnlamı
bequem rahat
q Okunuşu

r genellikle Türkçedeki “r” gibi okunur. Yalnız kelime sonuna gelen -er hecesinde r çok hafif, hatta hemen hemen hiç okunmaz.

YazılışıAnlamı
Lehrer öğretmen
r Okunuşu
YazılışıAnlamı
Bauer çiftçi
r okunuşu

s kelime ya da hece başında sesli harften önce “ze” şeklinde, iki sesli harf arasında ve -m, n, l, r- harflerinden sonra “z” olarak ve geri kalan tüm durumlarda s gibi okunur.

YazılışıAnlamı
See göl
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
absicht niyet
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
lesen okumak
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
Linse lens
s Okunuşu
YazılışıAnlamı
ist olmak
s Okunuşu

v genellikle “f” olarak okunur ama yabancı kelimelerin başında veya ortasında Türkçedeki “v” gibi okunur.

YazılışıOkunuşu
Vater baba
v Okunuşu
YazılışıAnlamı
Vase vazo

w “v” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Welt dünya
w Okunuşu

x “ks” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Axt balta
x Okunuşu

“iü” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Symbol sembol
y Okunuşu

“ts” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
zwei iki
z Okunuşu

Almancada Birleşik Sessiz Harfler

ch “h” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
ich ben
ch Okunuşu

chs “ks” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
sechs altı
chs Okunuşu

ck “k” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Brücke köprü
ck Okunuşu

ph “f” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
phonetik fonetik
ph Okunuşu

sp kelime başında ve ön eklerden (ver-, be-, zer-,…) sonra “şp” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
Beispel misal
sp Okunuşu

st kelime başında ve ön eklerden (ver-, be-, zer-,…) sonra “şt” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
stehen ayakta durmak
st Okunuşu

sch “ş” olarak okunur.

YazılışıAnlamı
schön güzel
sch Okunuşu

Kaynak ve detaylı bilgi için;

https://en.evdealmanca.com/the-german-alphabet/

Paylaşmak İsterseniz;

Bunları da sevebilirsiniz

Almancada Alfabe” için 2 yorum

Bir Cevap Yazın